Anagram stel
naamkaart, katamaran, maankaart
aandelemark, aandeelmark, markaandeel
adelaars, raadsale, raadslae
saadgras, garssaad, grassaad
sandplaat, saadplant, plantsaad
agslaan, aanslag, laasnag
laaikas, aksiaal, kaslaai
kanaal, aankla, alkaan
nataal, nalaat, aantal
dekblaar, drakabel, blaredak
kenbaard, banderak, denkbaar, dankbare
beaard, baarde, beraad, bedaar
brieweskaal, beswaarlike, werksblaaie
passabele, beesplaas, baasspeel
albaster, bestraal, stelbaar
karba, barak, braak
gaande, agenda, gedaan
sieraad, siedaar, aasdier
saadkoek, koeksaad, kaasdoek
kandelas, landsake, skandale
raad, daar, aard
maagstreek, gastekamer, saamgetrek
steenlaag, leegstaan, aangestel
slaapklere, plaasklere, klaarspeel
kaartspeel, spreektaal, speelkaart
afgetas, gestaaf, gaafste
hamelgras, slaghamer, hamerslag
nalatige, ingelaat, genitaal
naarstige, anargiste, ingestaar
klaagster, agterklas, skaterlag
regmaak, kamgare, gekraam
groenkaas, kangaroes, aangekors
treksaag, regstaak, agtersak
ertslaag, gestraal, regstaal
laagste, laagtes, gestaal
gelaat, laagte, legaat
granate, agterna, getraan
gepaar, geraap, egpaar
regstaat, traagste, regattas
kniekwaal, aanwikkel, likkewaan
kamelia, liemaak, amikale
akranie, aanreik, kanarie
kanaries, raaksien, kraaines
sierskaats, kastrasies, sarkasties
traktasie, attraksie, katarties
kapmantel, mantelkap, mantelpak, lampetkan
katnael, alkante, kalante
kleopatra, pektoraal, aortaklep
werksaam, wamakers, waskamer, maaswerk, saamwerk
maltase, melaats, saamtel
lasaret, setlaar, astrale
aanset, senaat, naaste, nasate
faal, alfa, laaf
vraatsig, graatvis, visgraat
angora, orgaan, ongaar
saga, saag, gaas
inplaas, inslaap, spinaal
raapkool, raakloop, koolraap
koalas, lokaas, oksaal
ramkat, kamrat, kramat
parkas, spraak, skraap
kaart, katar, traak
lama, maal, alma
slaap, plaas, lapas
slaat, atlas, staal
naam, maan, nama
maas, saam, asma
standbeelde, bestanddeel, bestanddele
bedarende, benaderde, beradende
beradend, bedarend, benaderd
dierfabel, adelbrief, fabeldier
keelband, bedlaken, blakende
bindgare, bedaring, berading
boslande, asblonde, bolandse
benard, brande, barend
bosland, asblond, bolands
beplanningstreek, streekbeplanning, beplanningstreke
boekemark, akkerbome, boekkamer
boekekas, boekesak, sakboeke
bemarker, merkbare, beermark
speelbal, balspele, balspeel
belaster, stelbare, betalers, retabels
elberta, telbare, retabel, betaler
borgakte, agterbok, kragbote
byangel, nagebly, glybane
bierkan, bankier, inbrake
kasboek, boekkas, boeksak, sakboek
bekla, kabel, balke
sabel, belas, blase
bantoes, bastone, basnote
basse, abses, asbes
rumba, umbra, burma
naboots, basnoot, bastoon
dader, adder, drade
dekgewas, weeksdag, deegkwas
eendag, gedane, genade
ongenade, ongedane, nagedoen
eendrag, agerend, genader, gerande
verhandel, halverend, verhalend
dinastiese, destinasie, eindstasie
daktiele, dialekte, delikate
knaende, nakende, nadenke
nadeel, elande, nadele
salwende, elwedans, selwande
narede, nadere, arende, andere
teersand, starende, anderste
naglied, ladinge, nadelig, dalinge
geldkas, dekglas, kasgeld, sakgeld, geldsak
gedra, grade, garde
idealis, dialise, iliades
dialek, daklei, leidak
adsorpsie, rapsodies, sporadies
salwend, selwand, welsand
nader, ander, rande, arend
danser, anders, rasend
starend, strande, stander
sedan, danse, sande, andes
dinar, indra, nadir
eretafel, tafereel, taferele
allergeen, allergene, alleenreg
kleermaker, kleremaker, klerekamer
aksepteer, apestreek, aptekeres, apestreke
groeptarief, prerogatief, petrografie
slangeier, angliseer, sangleier, eierglans, glasenier
genitale, ingelate, eentalig, natgelei, gelatien
eensamig, meganies, ingeasem
antigeen, antigene, gentiane
tranerige, ranterige, gratineer
teenklag, gekantel, kengetal
toegeplak, toegeklap, opgetakel
teelkrag, gekartel, kegelrat, geklater
angskrete, angskreet, keerstang
galsteen, teenslag, lengteas
weerslag, weerglas, lasgewer
geswael, gesalwe, geslawe
ongepaste, toegespan, opgestane
stratege, strateeg, agterste
iterasies, resitasie, satiriese
lukratiewe, waterkuile, uitkeerwal
keramies, kremasie, markiese
kreatien, kreatine, keratien
kreasie, eiersak, reaksie
sakereis, reaksies, kreasies, kassiere
minerale, naelriem, lamineer
animeer, mariene, maniere
amnesie, anemies, menasie, maniese
tetanies, attensie, antitese
keerplank, ankerplek, panlekker
lakseer, leersak, skaleer
walswerke, slawewerk, werkslawe
lakteer, rektale, katleer
karveel, verklae, leervak
seekant, sekante, aksente
tersake, takseer, treksae
ettersak, kateters, kartetse
rakette, kateter, karette
asteek, askete, seekat, teesak, askeet, asteke
nasleep, naspeel, naspele
planeet, planete, eetplan
navertel, relevant, ventrale
trapleer, leertrap, traplere
eselwa, seewal, swaele
kalfies, kaliefs, fiskale
afskei, skafie, faksie
formasie, aforisme, amorfies
afstel, falset, lafste, tafels
amfore, femora, amorfe
afset, faset, afets
verglasing, verlagings, vingerglas
gematig, magtige, amegtig
waggel, weglag, gewalg
haterig, hartige, ghitare
verkalking, verganklik, verlakking
kastige, kategis, skeigat
ranseling, graslinne, lansering
stralinge, tierslang, lastering, triangels
vlagsein, vangseil, seinvlag
lagspier, slaperig, argipels
salige, lagies, glasie
tranige, graniet, agterin
sappiger, sapperig, grappies
uitgespat, spuitgate, uitgestap
opgeklap, opgeplak, kapploeg
werkslag, slagwerk, glaswerk
nagekom, ongekam, ongemak
opgekam, omgepak, omgekap
geknars, kersnag, nagkers
gekwas, gewaks, wegsak
slange, angels, langes
marge, gearm, geram
onsagte, oetangs, toesang
sange, ganse, nagse
angste, gesant, stange, nesgat
tange, agent, nagte
geraps, gepars, gapser
grate, agter, gerat
getas, sagte, gaste, agste
hale, hela, hael
haelstorm, armholtes, hamerslot
krakies, karsiek, rakkies
akkies, kakies, sakkie
saklinne, knalsein, linnekas
replikas, pasliker, spirakel
skieman, mansiek, kinemas
ramkies, markies, keramis
matrikse, matrieks, sitkamer
spinnerak, spinnaker, sprinkane
kaprise, skrapie, parkies
kapsie, aspiek, skapie
kapsies, kapseis, skapies
arkties, aktrise, traksie
sakie, aksie, kasie
kassie, sakies, aksies, kasies, askies
lampolie, olielamp, palmolie
inslae, inlaes, lansie
lipase, plasie, paleis, slapie
relais, realis, israel, serail
minsame, manisme, nammies
amien, manie, amine
snapsie, sapiens, sinapse
rapsie, parsie, spirea
reispas, serapis, rapsies
asepsis, passies, spasies
satires, trassie, reistas
akker, krake, rakke
strakke, ekstrak, trekkas
wrakke, wakker, kwarke, kwaker
lasplek, plaksel, skalpel
varsmelk, kersvlam, valskerm
kornael, onklare, oerknal
kenlas, kansel, slanke, lakens
toeplak, optakel, toeklap
sakerol, orakels, oskrale
kolewa, alkowe, koelwa
klaer, krale, rakel
skrale, klaers, sklera
klawers, werklas, kalwers
klater, kartel, klaret
katels, lateks, takels
toonkamers, kosmatrone, stoomkrane
nakomers, romanesk, sonkamer
marke, kamer, maker, krame
makers, kamers, masker
krane, anker, ranke
natrek, katern, nektar, knater
sekant, aksent, stanke
parke, karpe, kaper
eskarp, parsek, sprake, skrape, kapers
spektra, skeprat, trekpas, kapster
aksep, aspek, apeks, skape
kerswas, waskers, skawers
katers, ekstra, staker, skater
karet, raket, kater
kwater, kwarte, trekwa
kaste, aktes, stake
pale, alpe, plae
psalter, trapsel, spartel
spatels, spatsel, stapels, slaptes
slapte, stapel, pastel, spatel
laster, ratels, strale
stale, tesla, laste
swael, walse, salwe, slawe
mane, amen, name
maer, arme, rame
armes, remas, maser, marse
armste, smarte, maters
sesam, asems, masse
maste, mates, temas
tema, mate, meta
voetnotas, nootvaste, toonvaste
snaters, sersant, staners
staner, snater, transe
wenas, waens, swane
esparto, proteas, pastore
ratser, starre, raster, terras
vraers, verras, varser
tsare, aster, ratse, artse
strate, taster, taters
afkort, faktor, kortaf
garshooi, grashooi, hooigras
staking, sinkgat, sigkant
galkoors, kragloos, rookglas
gal, alg, lag
slang, langs, glans
ontsag, tsonga, tangos, ontgas
nags, sang, gans, angs
insak, inkas, sanik
slak, laks, klas
kantor, karton, kontra
park, karp, krap
kar, ark, rak
yssak, yskas, sysak
taks, skat, kats
kwas, waks, swak
salm, mals, smal
stola, salto, salot
las, als, sal
tal, alt, lat
omstap, mastop, topmas
stoma, omtas, matso
raps, spar, pars
sap, spa, pas
stap, taps, spat
teddiebeer, teddiebere, debiteerde
bedelinge, begindeel, ingebeeld
belegde, gebeeld, gebedel
onbereide, boeiender, broeiende
besteder, breedste, breedtes, bestrede
verebed, bedveer, veerbed
gebinde, bedinge, ingebed
bedreig, bedrieg, geribde
broeiend, onderbie, onbereid
bieder, bredie, bereid
bloede, bodeel, bedoel, boedel
begeerlik, blekerige, gekriebel
gebreek, gebreke, egbreek
beweeg, begewe, gebewe
beenvlies, vleisbene, vleisbeen
belees, belese, beseel
beeste, besete, bestee
bereëling, beginreël, beleëring
gebier, bergie, gebrei
beenmurg, murgbene, murgbeen
betoger, begrote, begroet
eikebos, beskoei, boekies
leibome, embolie, mobiele
berei, biere, beier
boklere, korbeel, bokleer
berke, beker, breek
roebel, beloer, boleer
sopbeen, boepens, sopbene
ysbene, byenes, ysbeen
sobere, boerse, seerob
bonkiger, bekoring, beroking
gebot, getob, bogte
burge, berug, gerub
besluit, telbuis, subtiel
inbeur, bruine, brunei
bevolk, bekvol, bokvel
byle, bely, blye
sober, brose, boers, boser
byster, byters, bestry
rebus, berus, beurs
buret, beurt, brute
ongedeerd, geordende, ongeredde
insekdoder, onderskeid, oksiderend
middestel, middelste, etsmiddel
goederetrein, goedertieren, geroetineerd
gereelde, delegeer, geleerde, geledere
ingeklede, ingekleed, geknielde
geredelik, deegliker, dergelike
dierereg, digereer, redigeer
geleed, gelede, gedeel
ongelede, leengoed, ongeleed
gedoentes, toegesend, steengoed
eetgoed, teegoed, geodeet
skreiende, indekseer, reisdeken
trekdiere, krediteer, direkteer
destineer, residente, steierend
veerdiens, versiende, vriesende
verspieder, verspreide, verdiepers
koesterend, ondersteek, ondersteke
skeerder, keerders, sekerder
veredel, verdeel, verlede
ondersese, ondersees, endosseer
denoteer, detoneer, onteerde
gedreig, degerig, gerigde
kroningseed, sendingkore, sekondering
ingerolde, rondgelei, gondelier
rondgeseil, gondeliers, grondseile
ongestilde, toedelings, sieltogend
geplooide, logopedie, pedologie
ingesend, sendinge, singende
grondeise, negroides, donserige
seegodin, onsedige, genoside
ontgelde, ongeteld, geldnote
regdoen, georden, geronde, ongered, rondgee
hidrosele, hidroseel, heilsorde
horende, herdoen, hoender
stinkdiere, indiskrete, indiskreet
krediet, direkte, dikteer, dekriet
eilend, leiden, indeel
eindeloos, solenoide, onsoliede, sielenood
invloede, voleinde, vloeiend
demonie, eiendom, domeine, dominee
eiendoms, dominees, demonies
einder, dreine, diener
dieners, reisend, deernis, einders
diensure, deursein, induseer, deursien
dertien, tierend, intrede
eindes, siende, dinees
tiendes, instede, dienste
koorlede, oorklede, oorkleed
leed, deel, lede, dele, edel
oordeel, oorlede, oordele
moeder, moered, omrede
eend, dene, eden, deen
redes, seder, reeds
drewe, wreed, wrede
gelding, liggend, delging
gilde, gelid, ledig
vloedlig, ligvloed, volledig
minnegod, mondinge, ingemond
donserig, grondeis, sondiger, dosering
sondige, onsedig, donsige
gesind, snedig, dinges
spoedig, pisgoed, opgedis
dorstige, toergids, drogiste
droogtes, droogste, gestoord
goeds, gedos, godes
hedonis, onsheid, hindoes
kinderloos, noordeliks, loodsinker
dikste, diktes, disket
vinder, vriend, vrinde
deursit, duister, duitser
mode, doem, moed
roosteroond, noordooster, oondrooster
onder, orden, ronde
gording, grondig, droging
dingo, ondig, nodig, godin
uitdos, studio, oudits
oud, duo, dou
estrogeniese, egosentriese, geosentriese
witseerkeel, sweetkliere, lewersiekte
newelstreke, newelstreek, selnetwerke
toneelspeel, speeltonele, speeltoneel
feestrein, freneties, infesteer
vergesigte, stiergeveg, visgeregte
gegewe, weggee, geweeg
ontwikkelingstreke, streekontwikkeling, ontwikkelingstreek
stekelrige, kletserige, kersligete
eenkernig, ingereken, rekeninge
geteiken, genetiek, tegnieke
ingemene, menigeen, ingeneem, ingemeen
reisgenotes, estrogenies, egosentries, soenerigste, geosentries
gerontiese, reisgenote, ingeroeste
genieter, neergiet, ingetree
geneties, tegniese, ingesete
eksogeen, gekosene, eksogene
toegeken, ketogene, ketogeen
gewreek, gekerwe, wegkeer
gesleep, sleepeg, gespeel, geslepe
lesgee, gelees, gelese
leegste, gesetel, gesteel, leegtes, geelste
geneem, gemeen, gemene
gemonteer, termogene, termogeen
geteem, gemeet, gemete
vergete, gevrete, vergeet, gevreet
gesweet, gewetes, geweste
seeweg, gewees, gewese
gewete, teweeg, geweet
interseksie, sinkretiese, niersiektes
intersessie, resistensie, sensitiseer
letseltjies, stelletjies, stelseltjie
tekortsiekte, kriekettoets, toetskrieket
seksioneel, seilskoene, seksionele
kleisteen, elenkties, steenklei
kosmetiese, ekosisteem, ekosisteme
pessiekte, skeptiese, seepkiste
ereksies, sekresie, reseksie
siersteke, eksisteer, siersteek
episteem, septieme, episteme
metriese, termiese, estimeer
neseiers, sinerese, sieneres, resensie
sinteseer, interesse, ensisteer, retensies, siersteen
kontekstuele, toneelstukke, kontekstueel
leeswerk, eselwerk, werkesel
ekstreme, ekstreem, skemerte
konserveer, verkorenes, onverseker, konverseer
ekserpte, respekte, eksperte, setperke
sekureer, skreeuer, rekuseer
sekrete, sekreet, kersete
versteek, vetkerse, versteke
oermense, roemeens, sermoene
skrefie, kerfies, fikseer, skerfie
sfere, frees, frese, sfeer
gretige, gerigte, regtige
gesigte, steggie, geestig
greintjies, ringetjies, singertjie
ingetuimel, tuimelinge, muitelinge
veilinge, ingevlie, veglinie
vliegtuie, uitgevlie, uitgeveil
triestiger, trietserig, triesterig
koestering, knoetserig, knoesterig
toksigeen, knoestige, kongestie, toksigene
kersogie, geskroei, kroegies
gousiekte, uitgesoek, uitgekose
gekruie, keurige, gekuier
gekies, egskei, geskei
gewikste, wegskiet, geswikte
engelin, eenling, leninge
losserige, groeisels, sielesorg
toegesluit, uitgeslote, uitgestoel
leegspuit, speeltuig, uitgespel
geelvis, veselig, vlesige
gevlei, geveil, gevlie
wiegel, gewiel, weglei, welige
enige, genie, ingee
ingeroep, perigone, roepinge
ignoreer, roeringe, ingeroer
gesnoei, negosie, ingeoes
regsien, ergenis, seringe
genies, gesein, gesien
groepies, gesproei, opgesier
goeiste, gotiese, gestoei
seperig, gesprei, gespier
giere, gerei, regie
getier, eterig, gieter
gewei, ewige, wiege
koelweg, geklowe, gekolwe
lugstreek, lugstreke, gelukster
kosgee, gesoek, gekoes, gekose
spleetoog, opgeloste, gesloopte, oopgestel
geloste, geslote, sleetog, gestoel
gletser, slegter, regstel
geursel, gesleur, leersug
telge, getel, gelet
enge, nege, geen, gene
gener, enger, genre, neger
ergens, grense, negers, genres
groepe, geroep, geproe
getroues, toegerus, gesouter
swoeger, wegroes, geswore
getoer, groete, trogee
greep, gerep, grepe
egter, terge, regte, tereg
steeg, geset, stege
teehuis, tehuise, eethuis
sieltjies, seiltjies, lietsjies
seiltjie, lietsjie, sieltjie
suikerriet, uitreikers, rietsuiker
erotisisme, isometries, isotermies
meisies, miesies, emissie
tipiese, petisie, pietsie
viseier, visiere, revisie
noetjies, soentjie, snoetjie
lekkie, kelkie, klieke
sekerlik, klerekis, kisklere
krieke, rekkie, kerkie
meelkis, kiemsel, melkies
reliek, kliere, eerlik
kontensies, onikssteen, oniksstene
knoetsie, kenoties, toksiene
teikens, insteek, insekte
koetsiers, reiskoste, koesister
koterie, toereik, erotiek
kepies, skepie, spekie
seeskip, seepkis, skepies
skeier, kersie, keiser, sieker, kieser
kersies, skeiers, kiesers, keisers
skeie, kiese, sieke
seekis, seksie, siekes
siekste, teksies, siektes, stekies, sketsie
skiete, stekie, teksie, siekte, kieste
kiewe, wieke, wekie
immoreel, immoleer, immorele
seniel, inlees, eselin, lensie
perliet, reptiel, pleiter
liere, riele, leier
seiler, leiers, sliere
slierte, stileer, steriel, steiler
verseil, verlies, vleiers, serviel
seile, siele, liese, elsie
steile, elites, lieste
miernes, insmeer, misreen
erotisme, toerisme, isoterme
moesie, meiose, emosie
trimeters, stertriem, trimester
trireme, trimere, trimeer, trireem
metries, termies, rietmes, strieme
steenrooi, oneroties, notoriese
isopreen, opsiener, roepsein
potensies, seinposte, stopseine
oneties, toniese, ontiese, toesien
sirene, seiner, siener, reines
seiners, sieners, sirenes
tersine, neersit, tieners
veinser, inverse, versien
niewers, insweer, weersin
treine, tiener, intree
niervet, verniet, invreet, inverte
resorpsie, prioresse, sproeiers
piere, preie, repie
spreie, spiere, repies
spriete, strepie, pitseer
sepies, spesie, spiese
eiser, reise, serie, eiers
series, resies, eisers
steier, siteer, stiere
uittree, uietert, uitteer
kele, leek, keel, klee, elke, leke
kunstoneel, konsulente, toneelkuns
skouspele, pekelsous, peuselkos
verkoel, vloeker, volkere
stekel, ketels, teleks, skelet
welke, klewe, kweel
omstreke, soekterm, eksoterm
ontskeep, konsepte, kopsteen
snoeker, onseker, nekrose, skoener
kerne, erken, reken
skuursteen, streeknuus, skuurstene
kopsere, kopseer, roepsek
kroese, soeker, koerse
koesters, trekosse, kosteres
koester, sektore, koetser, oerteks, orkeste, eskorte
verskote, vortekse, voertsek
koevert, veetrok, vektore
preek, preke, keper, perke
perske, spreek, spreke, respek, ekserp, skerpe
ekspert, skerpte, setperk
kepse, skeep, skepe, speke, speek
kerwers, werkers, wrekers
wreker, kerwer, werker
weerkry, werkery, kerwery
reeks, seker, skree, kerse, skeer
sterkes, eksters, stekers, sketser
streke, sterke, streek, ekster, steker
ketters, sketter, sterkte
verstek, kersvet, vetkers, vrektes
skreeu, sekure, skeure
skrewe, skewer, skerwe, kewers
krewe, kerwe, werke, kewer, wreek
kees, ekse, kese
steeks, sketse, sektes
steek, skete, sekte, steke, skeet
ysterlem, smeltery, termelys
entsel, netels, lentes, nestel
oorlees, eerloos, eseloor
proesel, spoeler, leprose
ploeter, ploerte, prolete, proleet
spoele, oplees, soepel, sloepe
vloere, eervol, veloer, voeler
sleper, pelser, speler
spelers, pelsers, slepers
pelse, spele, speel, sleep
splete, spleet, tepels
telers, steler, streel
erelys, lesery, selery
lese, slee, else, seel, esel, lees
steels, setsel, setels
stele, steel, setel
vlees, vesel, veels
normtoetse, teenstroom, tenoorstem
enorme, noemer, moreen
oermens, sermoen, noemers, morenes
ene, een, nee
soneer, soener, snoere
rousteen, roustene, sentoure
noteer, tenore, onteer
speen, spene, pense
senter, rentes, trense, enters
rente, entre, reent, enter
sente, neste, stene, steen
ente, nete, teen, neet
oorsees, oorsese, seeroos
sproete, poetser, ertesop, posteer
soeter, stereo, stoere, oester, roetes
rosette, toetser, toeters
owerste, woester, stroewe
pere, peer, repe, reep
serpe, perse, resep
septer, streep, strepe
pese, sepe, pees, seep
swepe, wespe, sweep
sere, seer, eers
westers, strewes, swetser
reste, eters, ester, ertse, etser
servet, veters, verste, verset, vertes
sweter, sterwe, strewe
vrese, verse, vrees
swerwe, swewer, wewers
eter, erte, tree, tere, teer
verte, vreet, veter
sewe, wese, wees
eet, tee, ete
tewe, twee, weet, wete
fosfiet, soffiet, stoffie, toffies
self, fles, elfs
strofe, rofste, stroef
gegru, rugge, gerug
houtgrein, greinhout, uithonger
kluistering, struikeling, kruisteling
sluitinge, ingesluit, linguiste
strignien, sintering, strignine
intriges, trigines, ingerits
visering, vierings, vriesing
uitgesit, uitsigte, stuitige
kortlinge, klonterig, tongklier
soeklig, kielsog, glikose
gnostiek, knoestig, knoetsig
peking, gepink, geknip
gietkuns, tegnikus, suigtenk, kunstige
keurig, geruik, gekrui
opstelling, plotseling, optellings
spoeling, oplesing, slopinge
lossinge, loesings, slonsige
gesplint, stelping, spleting
stelring, glinster, sterling, streling
lesings, lessing, singels
legio, gloei, igloe
voorlieg, oorvlieg, volgroei
glipse, geslip, gespil
wilge, welig, gewil
mening, inmeng, neming
toespring, postering, tongspier
pyniger, rypinge, ingrype
niger, grein, ringe
oorgesit, gestrooi, oorsigte
opsigte, psigote, opgesit
regio, orige, orgie, groei
goties, toesig, sigote, egotis
gister, regsit, gerits
ruigtes, rustige, ruigste
rysige, yserig, syerig, ysiger
reguit, ruigte, geruit
wegsit, getwis, stewig
gesloop, opgelos, ploegos
goorste, gestoor, grootse, getroos
groep, gepor, opreg, regop
spoeg, gopse, gepos
grotes, getros, gesort
grote, gerot, groet
sugte, gestu, gutse
holtes, holste, hotels, hostel
sienlik, sinlike, klinies
onkrities, torinkies, tiroksien
miosine, miosien, simonie
sitosien, notisies, sioniste
intrusie, nutrisie, tuiniers, neuritis, siertuin
lootjies, slootjie, sooltjie
kinkel, klinke, nikkel, kenlik
klonkies, kloksein, leksikon
klei, keil, kiel
kniel, inlek, klein
liksens, slinkse, sinksel, linkses
ourikel, ouliker, ouerlik
soetlik, toeslik, sotlike
susterlik, tersluiks, kluisters
skuilte, uitskel, kulties
konies, inkoes, onikse, onkies
skuinser, sierkuns, kunsreis
tinker, kretin, intrek
nikse, insek, knies
tuniek, uitnek, uitken
korsie, skroei, rokies
kruiers, ruikers, kruiser
strikste, stikster, tiksters
rustiek, ikterus, struike
suiker, kuiers, kruise, kuiser
kruie, ruike, kuier
siek, kies, skei
kiets, kitse, skiet, kiste
loslopie, peilloos, plooisel
lispel, ellips, spille
stelsin, stensil, sintels
instel, tinsel, sintel
losroei, rooisel, oorseil, rooiels
lopies, slopie, opseil
poliets, topseil, pistole, pitlose
litoue, leitou, toulei
sluiper, pluiser, pleuris, slurpie
liters, ritsel, sliert
luiters, sluiter, luister
siel, seil, lies
stilste, stiltes, titsels
stilet, titsel, titels, stilte
numeri, mineur, renium
stormpie, tropisme, trompies
risome, omreis, osriem
mosie, omies, miose
misoes, mossie, simose, mosies
emir, mier, riem
muiters, ruimste, ruimtes
item, mite, miet
opsien, spioen, ponies
snoei, inoes, nosie
vernis, invers, versin
sein, nies, sien
inset, niets, senit, inets
opsier, porsie, sproei
pirouet, uitroep, piouter
sopie, opsie, opeis
sorties, stories, trossie
storie, toeris, torsie, sortie
spriet, trisep, esprit
puriste, spruite, uitpers, spuiter
stuipe, spuite, puiste
eris, iers, sier, reis
siter, ritse, rites, tiers, stier
rusie, uiers, suier
rite, tier, riet
uiter, uteri, truie, ruite
wittes, twiste, witste
kolke, lokke, kloek
koker, rokke, kroek
trekkos, korteks, rekstok
korswel, loswerk, kolwers
tolke, klote, loket
klowe, wolke, kolwe
kelp, plek, klep
korent, tronke, kreton, kornet
skone, knoes, skoen, snoek
opskerp, skroppe, skopper
kroep, oprek, poker, koper
ekspo, spoke, skoep
oker, kore, koer, roek
kroes, koers, orkes
kosters, sektors, stokers
sektor, stroke, koster, skoert, stoker, eskort, korset, skorte, korste
verskot, verstok, vorteks
skote, koets, koste
spek, keps, skep
skurwe, kurwes, skuwer
reuk, keur, kure
smetloos, solostem, stemloos
sterloop, terloops, rotspoel, oorstelp, poolster
loep, poel, lope, pole
topspel, potspel, stoppel
sloep, spoel, polse, slope
worstel, wortels, wetsrol
sel, les, els
roem, moer, more, rome
vrome, vorme, omver
omset, omtes, moets
tome, mote, omte, moet
voorent, ontvoer, vertoon
trouens, sentour, tonsure
onse, eons, soen, sone
seun, senu, neus
ten, ent, net
provooste, voetspoor, voorstoep
stroppe, stopper, popster
roep, oper, proe
presto, protes, strope, sproet, sporte
pose, soep, poes, peso, epos, oeps
poets, stoep, opset
rose, sero, eros, roes
trotses, stoters, osstert
soetsuur, tesourus, suursoet
stoer, store, rotse, roset
storte, trotse, otters, stoter
stotter, strotte, trotste
troues, souter, toerus
sotte, stoet, stote, toets
sper, serp, pers
est, set, ets
uitings, sintuig, uitsing
ligkol, kollig, glikol
gort, grot, trog
minlik, inklim, nimlik
luiskop, pouslik, kopluis
kluis, sluik, skuil
sink, snik, niks
wiks, swik, kwis
spil, lisp, pils, slip
sonuit, insout, ontuis
oorsit, troois, strooi
titus, stuit, tutsi
kompos, omskop, sopkom, opkoms
skoor, koors, kroos
kort, trok, krot
stok, skot, kots
pool, polo, loop
sloop, oplos, pools
puls, spul, plus
stroomop, smoorpot, stompoor
troos, soort, torso, stoor
rots, sort, tros
strot, trots, stort

Statistiek

sys 2023-06-01 03h03

PuzzleFoundry
PuzzleMan