Alphagram Anagram conjunto
aaaabccelr calabacera, calabacear
aaaabclr acabalar, albacara
aaaabclz alcazaba, calabaza
aaaabdlmr alambrada, almadraba
aaaabdlorz albarazado, alabardazo
aaaablmrrt malbaratar, almarbatar
aaaacdmrs mascarada, adamascar
aaaaclrrz alcazarra, alcarraza
aaaadglr algarada, algadara
aaaadllmr llamarada, amalladar
aaabcder braceada, acebadar
aaabcdor abarcado, acabador
aaabcdorr acobardar, abarcador, abocardar
aaabcellr caballear, abellacar
aaabcelr balacear, carabela
aaabcenrt cerbatana, entabacar
aaabcinr abanicar, carabina
aaabcnorrt bancarrota, carbonatar
aaabcr abarca, acabar, caraba, baraca
aaabcrr abarcar, barraca, abracar
aaabdelnrr enalbardar, labrandera
aaabdelrr albardear, baladrear
aaabdelrs resbalada, balsadera
aaabdenrr abanderar, abadernar
aaabderrst bastardear, desbaratar
aaabdgrru bragadura, grabadura
aaabdil labiada, albaida
aaabdirr arribada, barriada
aaabdl aldaba, balada
aaabdlnr ablandar, barandal, balandra
aaabdlor alabador, alborada
aaabdlr albarda, labrada
aaabdlrr albardar, baladrar
aaabdn badana, andaba
aaabdnr baranda, bardana
aaabdrrtu trabadura, baturrada
aaabelmrr alambrera, alambrear
aaabelr abalear, alabear, alabera
aaabelrs alabarse, sabalera
aaabenrt batanear, tabanera
aaaberrrt arrebatar, tabarrera
aaabgort garabato, abotagar
aaabgrr gabarra, agarbar
aaabillrt tarabilla, atabillar
aaabilmst tambalisa, balsamita
aaabinst basanita, sabatina
aaabjr abajar, baraja
aaablnr albanar, rabanal
aaablorz albarazo, abozalar
aaablot bataola, tabaola
aaablr alabar, abalar
aaablrs sabalar, albarsa
aaablt atabal, balata
aaacchr achacar, caracha, acachar
aaaccrs carcasa, caracas
aaacddiilpr parcialidad, capilaridad
aaacddilsu casualidad, causalidad
aaacdeeemnrtt acertadamente, recatadamente
aaacdeilnrsz zascandilear, escandalizar
aaacdelmnru encalmadura, camandulear
aaacdelr recalada, caladera
aaacdemnor encaramado, macaneador
aaacdenrr acernadar, carnerada
aaacderst desacatar, desatacar
aaacdert recatada, acertada
aaacdilnr calandria, clarinada
aaacdlmor malcarado, aclamador
aaacdlor aclarado, acodalar
aaacdnno anconada, anaconda
aaacdnor nacarado, anacardo, ancorada
aaacdort coartada, atracado, atacador
aaacdost acostada, atascado
aaacds casada, sacada
aaaceimnoprt aparcamiento, metacarpiano
aaacejnrz zancajear, zancajera
aaacelnrrtu encaratular, acalenturar
aaacemnorr macarronea, camaronear
aaacemnrr encaramar, encamarar
aaacemnrt matancera, racamenta
aaacenrrst atrancarse, entarascar
aaaceprrrs carraspera, carraspear
aaaceprrí rapacería, aparcería
aaacghnr charanga, garnacha
aaacghnrr garrancha, changarra
aaacghru agauchar, guaracha, aguachar
aaacgirr agraciar, cagarria
aaachlorr acharolar, calahorra
aaachlz chalaza, alcahaz
aaachmr hamacar, amachar
aaaciilnnost altisonancia, nacionalista
aaacillmr camarilla, caramilla
aaacilnos alsaciano, ascalonia
aaacinstt sacatinta, canastita
aaaciprz picaraza, acapizar
aaacllr acallar, caralla
aaaclmr aclamar, acalmar, calamar
aaaclrtz alcartaz, alcatraz
aaacmr maraca, acamar
aaacmrrs masacrar, mascarar
aaacnprt pancarta, carpanta
aaacoprsst sacapotras, sacatrapos
aaacprr aparcar, caparra
aaacrrtu acuartar, arcatura
aaacrst atascar, tarasca
aaacrt atacar, acatar
aaacrtu ataucar, tacuara
aaaddegrrrsuu desarrugadura, guardarruedas
aaaddelmosz desmazalado, desmalazado
aaaddenr nadadera, andadera
aaaddenrs andaderas, desandara
aaadeeemnprst separadamente, pasaderamente
aaadeeprrs repasadera, desaparear
aaadegjnruu enjaguadura, enjuagadura
aaadeglr galerada, regalada
aaadeglrs desalagar, salgadera
aaadegnrt argentada, adragante
aaadejmr marejada, majadear
aaadelrr alardear, ardalear
aaadenrst satandera, sartenada
aaadeprs aspadera, pasadera
aaadeprsñ espadañar, desapañar
aaadgiju aguijada, aguadija
aaadgimrr amadrigar, diagramar
aaadgllru garullada, galladura
aaadglpru gualdrapa, pulgarada
aaadgnr granada, arganda
aaadgrr agradar, adargar
aaadgrru aguardar, guarrada
aaadgrs rasgada, sargada
aaadgru garuada, adaguar, aguadar
aaadiimnt maitinada, madianita
aaadillmr millarada, armadilla
aaadimnrr amadrinar, mandarria
aaadjrsu sajadura, jasadura
aaadlnr alandar, andarla
aaadlz lazada, alzada
aaadmm madama, mamada
aaadmos asomada, amasado
aaadmr armada, ramada, adamar
aaadoprt apartado, atrapado
aaadpr parada, rapada
aaadprru arpadura, rapadura
aaadprz zarpada, zaparda
aaadpt patada, tapada
aaadrv varada, avadar
aaaeglrr algarear, agalerar, lagarear
aaaeglrrs alargarse, aseglarar
aaaeglrrt aletargar, lagartera
aaaegrrrz arrezagar, arregazar
aaaejprr aparejar, pajarera, pajarear
aaaelmnrt alarmante, entalamar
aaaelpr apalear, apealar
aaaeprst repasata, separata
aaaeprtz zapatear, zapatera
aaaeqrrruv varraquera, varraquear
aaaflmr alfarma, aflamar
aaaglr alagar, algara
aaagmrr amargar, agramar, gamarra
aaagprsu paraguas, gusarapa
aaailnqrrtu alquitranar, aquintralar
aaailqrtu aquilatar, alquitara
aaailr aliara, aralia
aaainoprs apasionar, saponaria
aaajlm aljama, almaja
aaajmnor ajamonar, amanojar
aaallnpt pantalla, platanal
aaalm alama, amala
aaalmnosv lavamanos, salvamano
aaalmopt alpamato, matapalo
aaalmr alamar, alarma
aaalprrst traslapar, traspalar
aaammorr amaromar, marramao
aaamnortz montaraza, matronaza
aaamrr amarra, amarar
aaamrs amasar, sarama
aaamrñ amañar, maraña
aaanrtt tartana, taranta
aaaooprrrsstz zarrapastroso, zaparrastroso
aaaprrr arrapar, aparrar
aaaprrt apartar, atrapar
aaaprt parata, atapar
aabbdor babador, barbado
aabbeorrt barbotear, barbarote
aabber babear, rebaba
aabblo ababol, balboa
aabcceer cabecear, cabecera
aabcde becada, cebada
aabcdemoru embocadura, embaucador
aabcdeor cabreado, bocadear
aabcdeorr braceador, cobardear
aabceenrstt cabestrante, cabrestante
aabcehorrr borrachera, borrachear
aabceirr aciberar, ribacera
aabceirt bacteria, recabita
aabcejot cabotaje, bocateja
aabcelnor bancalero, balancero
aabcelr alberca, cablear, bacelar
aabcenorr carbonera, carbonear
aabcer bacera, cabear
aabcerr bracear, cabrear, recabar
aabcez cabeza, cazabe
aabchorr abrochar, borracha
aabcijor abracijo, acobijar
aabcilmr calimbar, lambicar
aabcinor bancario, abocinar, rabicano
aabcinort carbonita, bactriano
aabcir cabria, barcia
aabcirr barrica, acribar
aabclmoor carambolo, rocambola
aabcln bancal, blanca
aabclrsu bascular, labrusca, buscarla
aabcmor macabro, acombar
aabcnorr barranco, abroncar, carbonar
aabco acabo, caoba
aabcorrs borrasca, sobarcar
aabcot bocata, tabaco
aabcr barca, cabra, carba
aabcrtu trabuca, batucar
aabcruz bazucar, arcabuz, zabucar
aabctu butaca, cubata
aabcuy cabuya, bayuca
aabd abad, daba
aabddeiilst bestialidad, estabilidad
aabddlo baldado, doblada
aabdeegmrrs desembragar, desembargar
aabdeelmrsu desamueblar, desembaular
aabdegno abadengo, abnegado
aabdeirst desatibar, desabatir
aabdejor abordaje, rebajado
aabdelmors embaldosar, desamoblar
aabdelnor baldonear, banderola, bandolera
aabdelor adorable, arboleda
aabdelorr labradero, albardero
aabdelorrs desarbolar, resbalador
aabdelr abeldar, baldear, baladre, lebrada
aabdemorr embarrado, bardomera
aabdenotu abetunado, todabuena
aabdenr bandera, bandear, baderna
aabdgir brigada, bigarda
aabdil badila, diabla
aabdilo labiado, abolida, bailado
aabdis sabida, dabais
aabdl balda, badal
aabdlmoru umbralado, alumbrado
aabdlnor baldonar, balandro
aabdlnró baladrón, albardón
aabdlnó aldabón, andóbal
aabdlo oblada, lobada
aabdloor laborado, arbolado
aabdlor labrado, baladro, balador
aabdlos baldosa, bolsada
aabdlr baldar, bardal
aabdn banda, daban
aabdnoortu botonadura, aturbonado
aabdor adobar, obrada, robada
aabdorsu abusador, sobadura
aabdort tabardo, trabado
aabdortu botadura, abrutado
aabdr barda, draba
aabeellrst ballestear, ballestera
aabeelrtz brazalete, abertzale
aabeenrrt aberrante, tabernera, atenebrar
aabegimrr embriagar, raigambre
aabegjlr jalbegar, jabelgar
aabegmrr embargar, embragar, gamberra
aabegorrr aborregar, gabarrero
aabegrr garbear, garbera
aabeiilrstz estabilizar, bestializar
aabeilnor balneario, abolieran
aabeilnr enlabiar, anieblar
aabeilor aboliera, alboaire, baleario
aabeilrs silabear, abiselar
aabeirt rabieta, abierta
aabejnor bejarano, jabonera
aabejr rebaja, jarabe, bajera, abejar, bajear
aabejrrru arrebujar, burrajear
aabellrt tabellar, treballa
aabelmnrtu alumbrante, rumbantela
aabelmr embalar, alambre
aabelmru embaular, amueblar
aabelnorr enarbolar, alebronar
aabelnrt entablar, ablentar, labrante
aabelorr alborear, elaborar, laborear, laborera, rabalero
aabelr balear, albear, alarbe
aabelrr barreal, alebrar
aabelrrs resbalar, labrarse, rebalsar
aabelrs sablear, rebalsa, balsear
aabelrstu balaustre, estabular
aabelrt latebra, tablera, abertal, tablear
aabelt abetal, balate
aabemrrr embarrar, rebramar
aabenors abonarse, sabanero, baronesa, sabonera
aabenorst bastonear, banastero
aabenqtu banqueta, tabanque
aabenrr rebanar, barrena, enrabar
aabenst absenta, estaban
aabeorrs saborear, rabosear
aabeorrt abarrote, arrebato, baratero, boratera, rabotear
aabeorst sabotear, abastero
aabeqruuz bazuquear, zabuquear
aabeqtu baqueta, tabaque
aaberr rabear, rabera
aaberrr aberrar, barrera, barrear
aaberrs rebasar, brasear, esbarar
aaberrst abstraer, trabarse
aaberrt barreta, rebatar
aaberrv abrevar, bravear
aabert batear, tarbea
aaberz bezaar, azarbe
aabet batea, beata, abate, atabe, tabea
aabgirr barriga, abrigar
aabglor alborga, bolagar
aabgorr abrogar, gabarro, garroba
aabgr braga, bagar
aabgrr grabar, garbar
aabhrí habría, baharí
aabhí bahía, había
aabiilnst balanitis, silbatina
aabil labia, baila
aabilmrru marrubial, lumbraria
aabilorst laborista, arbolista
aabilorz albarizo, robaliza
aabilr bailar, abrila
aabilrr barrial, barrila, rabilar
aabilrs silabar, basilar, abrilas
aabilst balista, bisalta
aabilu abulia, alubia
aabilz zabila, baliza
aabimnor abominar, ambarino, maniobra
aabinostt botanista, bastitano
aabiors rabiosa, isobara
aabiorstt tirabotas, abortista
aabir rabia, baria, abiar
aabirr arriba, rabiar
aabirrrt arbitrar, barritar
aabirt abatir, barita, abitar, atibar
aabj baja, jaba
aabjort trabajo, batojar
aabjot jabato, tobaja
aabl alba, bala
aabllor abollar, laboral
aablmor amoblar, alombar, alambor
aablmr rambla, amblar
aablmrru alumbrar, umbralar
aablmrttuu turbamulta, ultratumba
aabln banal, nabal, nabla
aablno ablano, albano
aablnrá albarán, ábranla
aablor barloa, boalar, alobar
aablorr barloar, laborar, arbolar
aablorst balastro, albatros
aablort balotar, bartola
aablost balasto, basalto
aablot balota, oblata
aablotz tablazo, tabloza
aabloz balazo, albazo
aablr albar, balar, labra, rabal
aablrr labrar, ralbar, barral
aablrt trabal, baltra, tablar
aablrtu abultar, tabular
aablrz brazal, barzal
aabls balsa, basal
aably balay, bayal
aabmorr abromar, amorbar
aabnor abonar, rabona
aabnot abanto, botana, nabato
aaborrt abortar, tabarro
aabr abra, raba
aabrs basar, brasa
aabrst bastar, trabas
aabrsu abusar, basura
aabrz bazar, barza, braza, zabra
aabrñ bañar, braña
aabt bata, taba
aaby baya, yaba
aaccdefiiorrs escarificador, sacrificadero
aaccdehnor cachondear, encharcado
aaccdeimnró demarcación, demacración
aaccdru caducar, cucarda
aacceelrr aclarecer, carcelera
aacceerrs acercarse, escarcear
aaccehhirrr chicharrear, chicharrera
aaccehimr cachemira, chamicera
aaccehloort chacolotear, chocolatera
aaccehnr chancear, canchear, encachar, canchera
aaccehnru encauchar, chucanear
aaccehorrr cacharrero, chocarrear
aaccehr acechar, cachear
aaccehrru recauchar, cucharear
aaccehrs escarcha, escachar
aacceilnor aleccionar, cancelario
aacceimnnor necromancia, cincoenrama
aacceinr carencia, acecinar
aacceinrs escanciar, escarcina
aacceln alcance, cancela
aaccelnr cancelar, encalcar
aacceor cacareo, acocear
aaccer cacera, acerca, cacear
aacchillru acuchillar, cucharilla
aacchin chacina, chicana
aacchln canchal, chancla
aacchn cancha, chanca
aacchor caracho, acochar
aacchorr cacharro, cachorra, acorchar, carochar
aacchorrs cacharros, chascarro
aacchr charca, cachar, chacra
aacchrs chascar, charcas
aacchs chasca, cachas
aacchu caucha, cachua
aacciilnvó cavilación, vacilación
aacciinost accionista, oscitancia
aacciintvó cavitación, activación
aaccillru acullicar, calicular
aaccinopr paccionar, pancracio
aaccior arcaico, cariaco
aaccirtu cruciata, cuarcita
aacclor aclocar, caracol, acoclar
aaccmo macaco, macoca
aaccmor comarca, carcoma
aaccorr cocarar, carraco
aacd cada, daca
aacddeeiprr predicadera, precariedad
aacddehiosu deshauciado, desahuciado
aacddeorrs desacordar, escardador
aacddor cardado, cordada
aacddoru cuadrado, codadura
aacdeemnortt cortadamente, trocadamente
aacdeenrst decantarse, descantear
aacdefnors enfrascado, escafandro
aacdegorr recargado, cargadero
aacdehl lechada, hacedla
aacdehprs despachar, deschapar
aacdeilnr cardelina, candilera
aacdeimnoort comendatario, comendatoria
aacdeiopr apreciado, aparecido
aacdeioprrst descapirotar, arciprestado
aacdel celada, alcade
aacdeln candela, candeal
aacdelnor ancladero, encalador
aacdelor lacerado, caladero, coladera
aacdelr caldera, caldear
aacdels salceda, secadal
aacdemopr campeador, empacador
aacdemorr comadrear, mordacear
aacdemrr demarcar, demacrar
aacdennost andantesco, encantados
aacdenor adocenar, encarado
aacdenorrsu enroscadura, escuadronar
aacdenr cernada, encadar
aacdenrt decantar, centrada
aacdens cadenas, escanda
aacdeoprs escarpado, pescadora
aacdeorr acoderar, careador
aacdeorrsz descarozar, escarzador
aacdeors acodarse, casadero
aacdeorst rescatado, desacotar
aacdeort acertado, recatado, carteado, cateador
aacdeost desacato, estacado, estocada, escotada, cosetada
aacder acedar, cadera, adarce
aacderr recadar, cerrada
aacderrru cerradura, recuadrar
aacderrs escardar, descarar
aacderrt redactar, catedrar
aacderu adecuar, caedura
aacdfho chafado, fachado
aacdfino afincado, confiada
aacdhinor hacinador, rodachina
aacdhmnor mandracho, manchador
aacdhpu chupada, puchada
aacdiilno adicional, laciniado
aacdinoot atocinado, diaconato
aacdioopr copiadora, acopiador
aacdior rociada, cariado, arcadio
aacdlo colada, calado, lacado
aacdloru colaudar, coladura
aacdlu caudal, culada
aacdmoor acomodar, morocada
aacdmors mascador, moscarda
aacdmos damasco, moscada
aacdnor cornada, cardona
aacdor acodar, rocada
aacdors rascado, sacador
aacdorst castrado, trascoda
aacdorsu acusador, causador, asurcado
aacdort cortada, catador, trocada
aacdorv advocar, cavador
aacdos casado, sacado
aacdotu actuado, caudato
aacdrru cuadrar, acurdar
aacdruz arcaduz, cruzada
aaceefrt cafetera, cafetear
aaceeilmnnoost ocasionalmente, escalonamiento
aaceeimnnnt caninamente, mantenencia
aaceeinrs necesaria, aneciarse
aaceeiprrs apreciarse, esperriaca
aaceelmnrt reclamante, claramente
aaceelnrst calentarse, escalentar
aaceelrrt cartelera, carretela, cartelear
aaceelrs escalera, esclarea, calesera
aaceenprrt encarpetar, carpentear
aaceerrrt carretera, carretear
aaceerrs carearse, escarear
aaceerrt retacear, recatear
aacefilrs escafilar, fiscalear
aaceflrs esclafar, escalfar
aaceft faceta, afecta
aaceghju gauchaje, guachaje
aaceghru gauchear, guarache
aacegiinnrst transigencia, astringencia
aacegirrr cigarrera, regraciar
aacegl gacela, acelga
aacehhmorr homarrache, moharrache
aacehhr ahechar, hachear
aacehhru ahuchear, huarache
aacehlnor halconera, halconear
aacehlnr charnela, chanelar
aacehmpr empachar, champear
aacehmr machear, machera, amechar
aacehnrr ranchear, ranchera
aacehpr apechar, chapear
aacehpt chapeta, patache
aacehrs achares, asechar
aaceiilnnó alineación, alienación
aaceillnrst escantillar, encastillar
aaceilnnoss sensacional, ascensional
aaceilnnt cantinela, cantilena
aaceilnoprt placentario, porcelanita
aaceilnt canelita, latencia, alicante
aaceimnnr encaminar, mancerina
aaceimnorr enamoricar, mariconera
aaceimnost casamiento, encomiasta, sacamiento
aaceimr aciemar, maicera
aaceimrst escatimar, ceramista
aaceimst camiseta, escatima
aaceinorst estacionar, atocinarse, cartesiano, censatario
aaceinrrt cintarear, acetrinar
aaceinrzñ encizañar, encañizar
aaceinst estancia, cineasta
aaceiprs escarpia, espaciar
aaceirst carestia, sectaria
aaceirt aceitar, cetaria
aacejnr encajar, canjear, carnaje
aacejrr jerarca, cerraja, rejacar
aacelmor caramelo, macarelo
aacelmors sarcolema, masecoral
aacelmrsu emascular, cuaresmal
aaceln canela, lacena, nacela
aacelnot canaleto, lacetano
aacelnr lancear, arancel, encalar, canelar, anclear, craneal, lancera
aacelnrtu calentura, enculatar, catenular
aacelnrv enclavar, encalvar
aacelor acerola, ocalear, aclareo
aacelors escarola, alocarse, solacear
aacelpr parcela, placear, aplacer
aacelprr parcelar, carpelar
aacelr calera, lacear
aacelrr lacerar, clarear, carlear, recalar
aacelrrt altercar, carretal
aacelrs escalar, calarse, secaral
aacelrt cartela, carleta
aacels escala, calesa
aacemnort encamotar, racamento, matancero
aacemnr encamar, mancera
aacemnrr enmarcar, carmenar, marcenar
aacemorr camarero, amarreco
aacemorst moscareta, mostacera, escamotar
aacempr empacar, campear, campera
aacemrr macerar, recamar, marcear
aacemrs masacre, escamar
aacennr encanar, enancar, nancear
aacenoprt carpetano, encapotar
aacenorrs sarraceno, socarrena
aacenorrt cartonera, cantarero
aacenorst cortesana, costanera, canastero
aacenorñ cañonera, cañonear
aacenpr apencar, encapar, pancera
aacenpt panceta, petanca
aacenr nearca, canear, carena
aacenrr encarar, enarcar, carnear, carenar, arencar
aacenrrs encrasar, escarnar
aacenrrt encartar, retranca
aacenrs ensacar, caserna, acensar, cansera, encasar
aacenrst estancar, escantar, encastar
aacenrsu encausar, acensuar
aacenrt cantera, cantear
aacenrtu acentuar, cuaterna, centaura, cuarenta
aacenrv caverna, encavar, envacar
aacepr apacer, acepar, capear
aaceprs escarpa, escapar, caspera
aaceprt aceptar, carpeta
aacept petaca, epacta, capeta
aacer acera, arcea, areca
aacerr acerar, carear
aacerrr carrera, carrear
aacerrt acertar, carreta, cartera, recatar, retacar, cartear
aacerrtu cuartear, cuartera, recuarta
aacers resaca, casera, escara, caresa
aacerss sacarse, casarse
aacerst estacar, cerasta
aacersu causear, saucera
aacert careta, recata, catear, carate, acetar
aacerz zacear, acezar
aacest estaca, caseta, asceta
aacfil califa, facial
aacfors fracaso, afoscar
aacfrrtu facturar, fractura
aacghiru achiguar, guaricha
aacghnorr changarro, garrancho
aacgiilnntuó tiangulación, aglutinación
aacgill glacial, gacilla
aacgilor oligarca, coaligar
aacgiors acosigar, graciosa
aacgiru argucia, aguciar
aacgr cagar, carga
aachhru huachar, ahuchar
aachinr hacinar, achinar, ahincar
aachl lacha, chala
aachlot atochal, talacho
aachlr charla, chalar
aachlru achular, aluchar
aachlu huacal, laucha
aachmr marcha, machar, chamar
aachnort antorcha, tachonar
aachnrt chantar, trancha
aachoprr chaparro, pachorra, parrocha
aachorr ahorcar, horacar
aachp chapa, pacha
aachpr chapar, charpa
aachr racha, harca, archa
aacht tacha, chata
aaciimnnó animación, imanación
aaciint actinia, cianita
aacijnor corajina, acojinar
aacijrr jarciar, jaricar
aacillm camilla, millaca
aacillost localista, litoclasa
aacillr arcilla, carilla
aacillst castilla, callista
aacilmossu causalismo, casualismo
aacilmr marcial, racimal
aacilmrr malcriar, lacrimar
aacilmrs mariscal, lamiscar
aacilnor calorina, racional, coralina, caloniar, carniola
aacilnru alcurnia, alucinar, caulinar
aacilort acolitar, lactario
aacilpr parcial, aplicar, capilar
aacilprt platicar, piltraca
aacilrt carlita, triacal
aacilrv vacilar, cavilar
aacimnor marciano, maricona
aacimnr caminar, canmiar
aacimr marica, camiar
aacimrr cimarra, racimar
aacinnort narcotina, atinconar
aacinor ocarina, canario
aacinorr racionar, carriona, arcionar
aacinorrt contraria, anticarro, catarrino
aacinort atocinar, traciano
aacinortz cintarazo, catonizar
aacinot acantio, cianato
aacinotv catavino, vaticano
aacinrtu incautar, anticuar, cuantiar
aacinrz crianza, carniza
aacioprs prosaica, sarapico
aaciostuv acusativo, causativo
aacirr cariar, aricar
aacirs saciar, sarcia, asicar
aacirsst catarsis, sacrista
aacirst racista, tracias
aacirt atacir, citara, triaca
aacirtuv cautivar, curativa
aacirtv activar, cativar
aacirv vaciar, caviar
aacizñ cizaña, cañiza
aacj caja, jaca
aacjmrsu mascujar, jamuscar
aacjor ajorca, carajo
aacl cala, laca, alca
aacll calla, llaca
aacllmor macollar, mallorca
aacllor rocalla, acollar
aaclm calma, camal
aaclmr calmar, clamar
aacln canal, ancla, nalca
aaclnr anclar, carnal
aaclopr acoplar, caporal, capolar, polacra
aaclor acolar, carola, alocar
aaclost lactosa, salacot
aacloy caloya, lacayo
aaclr calar, lacra, lacar, clara, carla
aaclrr lacrar, clarar
aaclrv clavar, calvar
aacls lasca, casal
aaclsu casual, causal
aacltu actual, culata
aaclv calva, clava
aacm cama, maca
aacmoprs comparsa, compasar
aacmorr camorra, mocarra, macarro, amorcar
aacmors sarcoma, amoscar
aacmr marca, macar
aacmruz mazurca, zumacar
aacn anca, cana
aacno canoa, anaco
aacnor anarco, arcano
aacnorr acornar, ancorar
aacnort atranco, acontar
aacnost canasto, costana
aacnot cotana, acanto
aacnotz cantazo, cotanza
aacnrt cantar, tranca, tancar
aacooppr parapoco, apocopar
aacopr apocar, opacar, aporca, acopar
aacoprr aporcar, caparro
aacoprt coaptar, capotar, toparca
aacopt capota, pacato, pataco
aacorrt acortar, catarro, coartar
aacorrv acorvar, varraco
aacorrz carroza, acorzar
aacorst acostar, castora, tarasco
aacort acotar, atraco, carota, carato, croata
aacortz torcaza, cartazo
aacorz coraza, azocar
aacp paca, capa
aacpr capar, carpa, parca
aacprt pactar, captar
aacr cara, arca
aacrs casar, sacar, rasca, sacra
aacrst cartas, tascar, castra
aacrsu causar, acusar
aacrt catar, carta, tacar, traca
aacrtu actuar, cuarta, taucar
aacrv cavar, vacar
aacs casa, saca, asca
aacst casta, tasca
aacsu causa, ascua
aact acta, cata, taca
aacv cava, vaca
aaddeenorrr arrendadero, arredondear
aaddeenrss desandarse, desandares
aaddeiors desairado, asediador
aaddelor doladera, redolada
aaddemnor enmadrado, mandadero
aaddenor nadadero, ordenada, andadero
aaddeorv adverado, vadeador
aaddeprv parvedad, pravedad
aaddgorru guardador, graduador
aaddgoru graduado, guardado
aaddilot dilatado, atildado
aaddinv vanidad, navidad
aaddlorsu soldadura, saludador
aaddloru adulador, doladura
aaddmoru madurado, domadura
aaddnno nadando, andando
aaddno andado, donada
aaddnor andador, nadador
aaddor dorada, rodada
aaddorru rodadura, doradura
aadeeegrrst desgarreate, estregadera
aadeeelmprsst desempastelar, desatemplarse
aadeefinrr refinadera, enfriadera
aadeegimnnorst grandiosamente, desangramiento, desgranamiento
aadeegnrrss desangrarse, desengrasar
aadeelnrt delantera, tendalera
aadeelpr pedalear, repelada, peraleda
aadeelprs espaldera, espaldear
aadeemnrtu arduamente, raudamente
aadeenprt pandereta, pedantear
aadeeprrt trepadera, petardear
aadeeprst estrepada, pederasta, espadarte
aadefiort fedatario, afeitador
aadeflnoqu flanqueado, alfandoque
aadeflors rosadelfa, falseador
aadefnr enfadar, frenada
aadeforrs desaforar, fresadora
aadegilloz legalizado, allegadizo
aadegilmr remilgada, dermalgia
aadegiorrs arriesgado, desarraigo
aadegirrst registrada, desgaritar
aadeglopru guardapelo, golpeadura
aadeglorr arreglado, regalador, alegrador
aadegn agenda, negada
aadegnor ganadero, graneado
aadegnorr graneador, granadero, arengador, dragonear
aadegnort dragontea, argentado
aadegnr agendar, negrada
aadegnrrs desangrar, desgranar
aadegorsu asegurado, rasgueado
aadegrrrsu resguardar, desarrugar
aadegrrsu graduarse, guardarse, esguardar
aadeillps espadilla, pesadilla
aadeilno alineado, alienado
aadeilrst atildarse, dilatarse, salderita
aadeimnrs desanimar, desimanar
aadeinrst sardineta, desatinar
aadeiprst disparate, destapiar
aadeirrsz desraizar, serradiza
aadeirrt retirada, tiradera
aadeirst estirada, ateridas
aadeirt atediar, adietar, aterida
aadejlor relajado, jaleador
aadejr jadear, rejada
aadel aldea, aleda
aadellm lamedal, medalla, mellada
aadelmoprs espalmador, desaplomar
aadelmrs deslamar, desalmar
aadelmru lamedura, meladura
aadelnorr ladronera, ladronear
aadelnort alentador, alternado
aadelnorv volandera, lavandero
aadelnorz enlazador, enlodazar
aadelnot adelanto, alentado, tonelada
aadelnr adrenal, andarle
aadelorrt relatador, alterador
aadelors rosaleda, saladero
aadelorst salteador, saltadero
aadelorv lavadero, veladora
aadelorz realzado, alzadero
aadelosñ aledaños, señalado
aadelr ladera, alarde, ladear
aadelrt delatar, letrada
aadelruv devaluar, levadura, veladura
aademnor amonedar, manadero, enramado
aademnort entramado, remontada, manteador
aademnr medrana, andarme
aademnrr remandar, enmadrar
aademoprst estampador, empastador
aademor mareado, rameado
aademort rematado, matadero
aademprr empadrar, empardar
aademr adarme, madera, ademar
aademrr derrama, madrear, maderar
aademrrr derramar, demarrar
aademrrs desarmar, desramar
aadenooprst aposentador, esportonada
aadenop apenado, peonada
aadenoprst destaponar, espantador
aadenors adonarse, sonadera
aadenorst asentador, ensartado
aadenorz ordenaza, zarandeo
aadenot deanato, anteado
aadenpr pandear, pandera, pernada
aadenrs adensar, andares, andarse
aadenrt entrada, tandear, atendar, andarte
aadenrv devanar, veranda
aadens andase, senada
aadent entada, andate, tenada
aadeopr apeador, pareado
aadeoprr paradero, reparado, apoderar, aperador
aadeoprrs apresador, separador
aadeoprrt trepadora, portadera, apretador, porretada
aadeoprs separado, pasadero, repasado, paseador
aadeoprt apretado, trapeado, tapadero
aadeopst apestado, estopada
aadeoptt topetada, tapetado
aadeorrr arrodear, arreador
aadeorrst retrasado, arrestado, desatorar
aadeorrv varadero, vareador
aadeprr pradera, deparar, padrear, apedrar, pardear, drapear, perrada
aadeps espada, pesada
aaderrst adestrar, destarar
aaderrsv desvarar, adversar
aaderrt terrada, tardear
aaderst desatar, estrada
aaderv vadear, vadera, adarve
aadfr farad, farda
aadfrr fardar, fradar
aadgiilnou inigualado, igualadino
aadgilnou aguinaldo, aguilando
aadgilnru guirnalda, guirlanda
aadginorstu santiguador, angustiador
aadginort antidroga, garantido
aadgiort agitador, atigrado
aadgiru guarida, guardia
aadglu gualda, guadal
aadgno ganado, agnado, nogada
aadgnor andorga, ganador, granado, dragona
aadgop pagado, pagoda
aadgopr podagra, pagador
aadgors rasgado, sagrado, sargado
aadgoru aguardo, aguador, garuado
aadgrr dragar, gradar
aadgrru guardar, graduar
aadhnor ahondar, hornada
aadhorr horadar, harrado
aadiinr anidiar, aindiar
aadillorrst rastrillado, rastillador
aadillp pillada, padilla
aadilmnno almandino, mandolina
aadilmno laminado, limonada, molinada
aadilmnor laminador, almidonar
aadilnr alindar, irlanda
aadiloortu laudatorio, adulatorio
aadilor alarido, riolada
aadilors aislador, alisador
aadilorst alistador, salitrado
aadilos aislado, asilado, alisado
aadilrt dilatar, atildar
aadim amida, imada
aadimno animado, andamio
aadimnor animador, imanador
aadimnr madrina, mandria, miranda, dimanar
aadimoortz atomizador, motorizada
aadimot taimado, amodita
aadimotz matizado, tamizado
aadimrr admirar, maridar, marrida
aadinoort notariado, donatario
aadinors sardiano, sardonia
aadinorst satinador, adornista
aadinos anisado, ansiado
aadinov vadiano, vanadio
aadinpr padrina, pardina
aadinrs sardina, sandiar
aadioprs rapsodia, aspirado
aadioprst disparato, parodista
aadiorst risotada, aristado
aadiorv aviador, variado
aadiprt partida, tripada
aadir riada, adiar
aadjnor andrajo, jornada
aadjor rajado, rodaja
aadjru juarda, adujar
aadl lada, dala
aadlloorrr arrollador, arrolaldor
aadlmo amadlo, dolama, lomada
aadlmop plomada, palmado
aadlmru muladar, muradal
aadlno loanda, andola, lanado
aadlnor alondra, roldana, andarlo
aadlnors sardonal, andarlos
aadlors salador, asoldar
aadlorst traslado, saltador
aadlort taladro, talador, aldorta
aadlorv larvado, lavador
aadlost saltado, atadlos
aadlov lavado, volada
aadlr ladra, darla, adral, larda
aadlrr ladrar, lardar
aadlrs saldar, darlas
aadlru raudal, adular, laudar
aadlsu saluda, usadla
aadmnor madrona, mardano
aadmnos amadnos, andamos
aadmnot mandato, montada
aadmnr mandar, mandra
aadmnó nómada, mónada
aadmoorrr amorrodar, amodorrar
aadmor morada, amador, armado
aadmorr armador, morrada
aadmot tomada, matado
aadmr drama, armad
aadn nada, anda
aadnoort atronado, anotador
aadnorrtu tornadura, turronada
aadnors sanador, andaros, asondar, nasardo
aadnort tronada, tornada, atondar, nortada
aadnos asnado, sonada, andaos
aadnr andar, nadar, randa
aadnru anudar, adunar
aadopr apodar, rapado, parado, arpado
aadoprr rapador, parador, aprodar, porrada
aadoprs rapsoda, pasador, raspado
aadoprt adoptar, portada, tapador, potrada
aadops pasado, posada
aadorr adorar, arador
aadors adosar, asador, rosada
aadorstu saturado, atusador
aadort tarado, torada, atador
aadortt tratado, tortada
aadr rada, arda
aadrr adrar, radar
aadru rauda, aduar
aaduz audaz, azuda
aaeefrrrs aferrarse, aferrrase
aaeeglrrs alegrarse, regalarse
aaeeiilmnnot alienamiento, alineamiento
aaeeinrst teresiana, estearina, sainetear
aaeejlt etalaje, atelaje
aaeejnrtv avejentar, ventajear
aaeejrrt ajetrear, aterraje, jaretera
aaeelmntt altamente, latamente, manteleta
aaeelnpt panetela, apelante
aaeelnrtt tentalear, alterante
aaeemnprrt emparentar, tempranear
aaeenrrs aserenar, seranear
aaeenrrv veranear, veranera
aaeeprrt repatear, trapeare
aaeeprstñ esparteña, pestañear
aaeeqrrruv verraquera, verraquear
aaeerst saetera, saetear
aaefilr alarife, afielar
aaefinrru funeraria, rufianear
aaefinrs afinarse, serafina
aaefinrst farinetas, enfastiar
aaeflnnot fontanela, naftaleno
aaeflorr farolear, alfarero
aaefn faena, anafe
aaefnr faenar, anafre
aaefnrrt afrentar, fraterna
aaefrrr aferrar, farrear
aaefrtu faraute, tafurea
aaeggru gaguera, gaguear
aaeghnorru hornaguear, hornaguera
aaegilmrr lagrimear, milagrear
aaegilnr algerian, engaliar
aaegilpr plegaria, alipegar
aaegimnorrtu arrugamiento, argumentario
aaeginrrstu estranguria, estangurria
aaeginrsstu angustiarse, santiguarse
aaeginrt engaitar, gitanear
aaegjnru enjuagar, enjaguar
aaegllr allegar, gallear, gallera
aaeglmorr aglomerar, almagrero
aaeglmr amelgar, almagre
aaeglnot galanteo, angelota
aaeglnru nalguear, alenguar
aaeglorr algarero, lagarero
aaeglortí lagotería, egolatría
aaeglot alegato, galeota
aaeglpr pelagra, aplegar
aaeglr alegar, galera, regala, alegra
aaeglrr alegrar, regalar
aaeglrs salegar, glasear
aaeglruz largueza, alarguez
aaeglrí galería, alegría, regalía
aaegmnrr remangar, margenar, engarmar
aaegmnru manguear, amenguar, manguera
aaegmnrí germanía, gramínea
aaegmnt magnate, magenta
aaegnnorst sargentona, enangostar, engastonar
aaegnor agareno, arganeo
aaegnorrt arrogante, tragonear
aaegnortz rozagante, zangotear
aaegnr arenga, anegar
aaegnrr arengar, granear
aaegnrs ganarse, gansear
aaegnrst engastar, sargenta
aaegnrsu garuasen, gusanear, gusanera
aaegnrt garante, granate, engatar
aaegnrtu enguatar, guantera, guantear
aaegnru enaguar, guanera
aaegnrv navegar, varenga
aaegorrrt garrotear, garrotera
aaegprs pagarse, apesgar
aaegrr agarre, agrear
aaegrrst trasegar, estragar, tragarse
aaegrrsu asegurar, rasguear, garuarse
aaegrrv gravear, gravera
aaegrrz rezagar, regazar
aaegrsu guasear, garuase
aaegrt gatera, gatear
aaehorzñ zahareño, hazañero
aaeiilmmorst materialismo, memorialista
aaeiilrrtvz revitalizar, relativizar
aaeillnrrs enrasillar, serranilla
aaeillprs aspillera, asperilla
aaeillprst apestillar, espartilla
aaeilmnprst salpimentar, implantarse
aaeilmnrt alimentar, almirante
aaeilmnt lemanita, melanita
aaeilmnv manivela, manlieva
aaeilnorst senatorial, orleanista
aaeilnr alinear, alienar
aaeilrrt aliterar, arterial, atrilera
aaeimnors semanario, erasmiano
aaeimnrr reanimar, marinera, marinear
aaeimnrs animarse, manieras
aaeinorst arseniato, artesiano
aaeinprt parienta, panatier
aaeinrtv variante, vinatera
aaeinsstt asentista, asistenta
aaeiprrt piratear, petraria
aaeiprs paresia, apriesa
aaeirrs airarse, aseriar
aaeirrt arriate, arteria
aaeirst atiesar, atresia
aaejl jalea, aleja
aaejlmor moraleja, amojelar
aaejlr alejar, jalear
aaejmnor manojear, manojera, mejorana
aaejnort antojare, antojera
aaejnr anejar, ajenar
aaejoprr pajarero, jaropear
aaejorrrst rastrojera, rastrojear
aaejpr paraje, pareja, pajera, pajear
aaejprrtu apretujar, taperujar
aaejqru aquejar, jaquear
aaejrrt trajear, terraja, retajar
aaejrt jareta, rajeta, taraje
aaejrv arveja, javera
aaellmr armella, llamear, amellar
aaellnrt entallar, llantear, llantera
aaellorst atollarse, saltarelo
aaellp paella, paleal
aaellpr arpella, parella, apellar
aaellrst estallar, saltarel
aaellrt lateral, llareta
aaelmnpt palmenta, lampante
aaelmnr almenar, enlamar
aaelmnrt lamentar, maternal
aaelmopr palomear, palomera
aaelmpr palmear, palmera, pleamar, empalar, lamprea, lampear
aaelmrs salmera, salmear
aaelmrst esmaltar, maestral, malestar
aaelmrt maltear, retamal
aaelmz zalema, melaza, maleza
aaelnnorz enlozanar, lorenzana
aaelnort altanero, talonera, talonear, alaterno
aaelnprt paternal, parlante, plantear, prenatal, parental
aaelnrsz lanzarse, ensalzar
aaelnrt alentar, enlatar, antelar
aaelnrz enlazar, aleznar
aaelntt talante, atlante
aaelpr apelar, palear, palera
aaelprst palestra, espartal
aaelpt paleta, platea
aaelr alear, ralea, erala
aaelrr ralear, arelar
aaelrrst resaltar, lastrear
aaelrrt alterar, alertar, relatar
aaelrrz realzar, relazar
aaelrs salera, salear, aselar
aaelrss salsera, salsear, lasarse
aaelrsst saltarse, estarlas
aaelrst saltear, estarla
aaelrt alerta, altear
aaelrz zalear, raleza
aaelst estala, atales, saleta
aaelt aleta, altea, atale
aaeltz alteza, alzate
aaemnnort montanear, montanera
aaemnorr enamorar, ramonear, romanear, amenorar
aaemnors manosear, amonarse
aaemnprt tempanar, rampante
aaemnqru manquera, manquear
aaemnr emanar, manera, manear
aaemnrr enmarar, remanar, enramar
aaemnrs maneras, amesnar
aaemnrt mantear, enmatar, entamar
aaemns mesana, semana, maneas
aaemoprst apostemar, pasmarote
aaemorstt armatoste, metatarso
aaemppr empapar, pampear
aaemprss pasmarse, espasmar
aaemprst estampar, empastar
aaemrr amarre, ramera, marear, reamar, amerar
aaemrrr rearmar, marrear
aaemrrt rematar, retamar
aaemrst matarse, maestra
aaemrt armate, matear, retama, mareta
aaemrñ mañera, mañear
aaen aena, anea
aaenoprst aposentar, espartano, taponarse
aaenorrrt aterronar, atronerar
aaenorrtt atorrante, tartanero
aaenorst artesano, anotarse, sotanear
aaenp peana, apnea, napea
aaenpr apenar, panera
aaenprrt trepanar, entrapar
aaenprst espantar, raspante
aaenprt rapante, pantera
aaenqrrtu tranquera, tranquear
aaenr arena, anear
aaenrrs enrasar, resanar
aaenrrtuv aventurar, nervatura
aaenrrv envarar, veranar
aaenrst asentar, rasante, estarna, enastar, santera
aaenrstí santería, estarían
aaenrtt tantear, atentar
aaenrv avenar, vanear
aaentt atenta, tanate
aaentv avante, naveta
aaentz zanate, tenaza
aaeopprt parapeto, paparote
aaeoprrs raposera, raposear
aaeoprrv evaporar, vaporear
aaeoprtt taparote, patatero
aaeorrst atesorar, atorarse
aaeppr papera, papear
aaeprr aperar, parear
aaeprrs separar, apresar, repasar, pararse, raspear
aaeprrst aprestar, espartar, repastar
aaeprrt apretar, partera, trapear, partear, apertar
aaeprrtu apretura, apertura
aaeprs pasear, paresa, aspear, sarape
aaeprst apestar, pastear
aaeprt epatar, patear, aparte, trapea, tapera, patera
aaeptt pateta, tapate
aaeqrru arquear, aquerar, raquear
aaeqrstu rasqueta, tasquera, tasquear
aaeqrsu asquear, saquear
aaeqrtu atraque, arqueta, raqueta, taquera
aaerrr arrear, rearar, rarear
aaerrrst retrasar, rastrear, arrestar, rastrera, arrastre
aaerrst trasera, retasar
aaerrstt tratarse, trastear
aaerrstv traversa, travesar
aaerrsv esvarar, aversar
aaerrt atraer, ratera, errata, ratear, artera, reatar, arrate
aaerrtz terraza, retazar
aaerrtí artería, ratería
aaerrv varear, averar
aaerss asarse, asesar
aaerst artesa, atarse, saetar, atesar
aaersttu estatura, estatuar
aaerstí estaría, aterías
aaert tarea, reata, atear
aaffgiilooorrtt fotolitografiar, litofotografiar
aafgr gafar, garfa, fraga
aafiilr afiliar, filaria
aafilorr afirolar, afilorar
aafilr afilar, lifara
aafit tafia, taifa
aafjlor aflojar, alforja, alfajor
aaflr alfar, rafal
aaflt fatal, falta
aafmru amufar, afumar
aafr rafa, fara
aafrr farra, arfar
aafrz zafra, zafar
aagiinnostu santiaguino, agustiniano
aagillrv gravilla, gavillar
aagilmnr marginal, milgrana, malignar
aagilmnrr milgranar, malingrar
aagilnos gasolina, galianos
aagim magia, amiga
aagimnst gimnasta, sintagma
aagimr amigar, magiar, miagar
aaginnu guanina, anguina
aaginorst orangista, organista
aaginost agonista, santiago
aaginrrt gratinar, garantir
aaginrstu angustiar, santiguar, signatura
aaginv gavina, vagina
aagiorr agrario, arraigo
aagirr agriar, raigar
aagirrt ratigar, artigar
aagirt agitar, garita
aagiru auriga, guaira
aagit gaita, taiga
aagjlru jugarla, juglara
aagjlu agujal, jugala
aagjnru granuja, jugaran
aagjru jaguar, jugara
aagl gala, alga
aagll llaga, galla
aagllr llagar, gallar
aagln nalga, angla, langa
aaglnru angular, lagunar
aaglnu laguna, nagual
aaglopr agolpar, galopar, garlopa
aaglor alogar, agolar
aaglot galota, tagalo
aagloy gayola, galayo
aaglr lagar, larga, garla, algar
aaglrr largar, garlar
aaglrru largura, garrula
aaglrs salgar, sargal
aagls galas, salga
aagm gama, maga
aagmm magma, gamma
aagmor amargo, moraga
aagmr marga, garma, grama, magra
aagmrr gramar, margar
aagmrru magrura, agrumar
aagnr ganar, grana
aagnrz granza, gaznar
aagorr agorar, agarro
aagorrt garrota, atorgar
aagorz orzaga, azogar
aagost ostaga, agosta
aagpr pagar, grapa
aagrrt tragar, gratar
aagrru agrura, arruga, garuar, guarra
aagrruu augurar, guarura
aagrs grasa, sarga
aagrst gastar, trasga
aagrt grata, traga
aagrtu guatar, taruga
aagru aguar, ragua
aagruy yaguar, guayar
aagrv vagar, grava, varga
aagrz agraz, garza
aags gasa, saga
aagtu guata, tagua
aaguy aguay, yagua
aagz gaza, zaga
aahijr ahijar, harija
aahmorr ahormar, moharra
aahorrz zahorar, zahorra
aahrv havar, vahar
aaiimnnot antinomia, antonimia
aaiimnrst amnistiar, marinista
aaiimrrt tiramira, arritmia
aaijlv valija, lavija
aaijnoprrt pintarrajo, pintarroja
aaijoprt apartijo, pajarito
aailllm almilla, limalla
aaillmqru maquillar, marquilla
aaillmr ramilla, armilla
aaillprs raspilla, aspillar
aaillrrt traillar, artillar
aaillrs rasilla, sarilla
aaillrst astillar, salitral
aailmn animal, manila, malina
aailmnor moralina, alimonar
aailmnr laminar, alminar
aailms salami, alisma
aailmz limaza, maizal
aailnop pianola, polaina
aailnopp panoplia, papalino
aailnopr parolina, apolinar
aailnort notarial, talionar
aailns salina, anisal
aailp paila, palia
aailpr paliar, apilar, pialar
aailpt tapial, lapita
aailr aliar, liara
aailrs asilar, alisar, aislar, asalir
aailrtv altivar, aviltar
aailrñ aliñar, añilar
aailsv saliva, salvia
aailx axila, axial
aaimnor mariona, mariano
aaimnorrz armonizar, romanizar
aaimnort amotinar, maronita
aaimnot maniota, amianto, amonita
aaimnr animar, marina, imanar, aminar, ramina
aaimnrt imantar, martina
aaimnst manitas, mantisa
aaimoprs mariposa, aporisma
aaimrst amistar, marista
aaimrt tarima, taimar
aaimrtz tamizar, matizar, tamariz
aainnost onanista, sonatina
aainnr narina, ranina
aainoortt tanatorio, notariato, natatorio
aainoprt atropina, apitonar
aainorstu santuario, asturiano
aainps napias, sapina
aainrs ansiar, sainar, anisar
aainrt atinar, ranita
aains ansia, asina
aaint taina, antia
aaipr piara, paria
aaiprr pairar, aparir
aaiprs aprisa, parias
aaiprst rapista, piastra, arpista
aaiprt tapiar, pirata, patria, apitar, atipar
aaiprñ apiñar, rapiña, piraña
aaipsv pasiva, avispa
aaiptñ pitaña, piñata
aairr airar, arria
aajl laja, jala
aajlm jalma, majal
aajlmor almarjo, majolar, marojal
aajlor alojar, ojalar
aajlr jalar, jaral
aajmno jamona, majano
aajmorr mojarra, marrajo
aajmr jamar, majar
aajmru maruja, ajumar, ramuja
aajoprr jarropa, jaropar
aajorrr arrojar, ajorrar
aajort atojar, ajotar
aajr raja, ajar, jara
aajrr rajar, jarra
aajrs sajar, jasar
aajrt tarja, tajar
aajrzí jaraíz, zajarí
aajt taja, jata
aallm llama, malla
aallmr llamar, mallar
aallmru muralla, maullar, ramulla
aallpr llapar, pallar
aallprtu patrulla, patullar
aallrt tallar, tralla
aallrv vallar, larval
aalm alma, lama, mala
aalmno manola, almona
aalmnors malsonar, almosnar
aalmopr aplomar, palomar
aalmor amolar, amoral, marola, almora, alomar
aalmorrt matorral, malrotar, marlotar
aalmorrz almorzar, mazorral
aalmpr palmar, lampar
aalmr ramal, malar
aalmru amular, maular
aalmt tamal, talma, malta
aalmtu matula, mulata
aaln anal, lana
aalnos solana, alosna
aalnp plana, panal
aalnru anular, alunar
aalns nasal, asnal
aalnstu untalas, sultana
aalnu anual, launa
aaloprs parasol, solapar
aaloprst pastoral, palastro
aalorstt traslato, latastro
aalorsz solazar, soalzar
aalort alrota, alotar
aalorz azolar, alazor
aalost asalto, atalos
aalp pala, lapa
aalprr parlar, parral
aalpt plata, talpa
aalrr arlar, larra
aalrst saltar, astral, lastra, sartal, lastar
aalrstu alturas, austral
aalrsv salvar, valsar
aalrt altar, talar
aalruz azular, aluzar
aalrv lavar, larva, varal, valar
aalrz lazar, alzar
aalt lata, alta, tala
aalv aval, lava
aammors marasmo, marmosa
aamnor romana, amonar
aamnorr marrano, romanar, namorar
aamnort matrona, amontar
aamnorz romanza, moranza, mazonar
aamor amaro, aroma
aamorr aromar, amarro
aamorrr amorrar, arromar
aamors asomar, armaos, masora
aamorz romaza, azomar
aamprr amprar, rampar
aamprs pasmar, prasma
aamps pasma, sampa
aamr amar, arma, rama, mara
aamrr armar, marra
aamrru arruma, amurar
aamrs armas, masar, asmar
aamrt matar, trama, marta
aams masa, asma, sama
aannopt pantano, pontana
aanoprrt aprontar, pantorra
aanorrt atronar, ratonar
aanorsz sazonar, sarnazo
aanort anotar, atonar, atanor
aanortí notaría, tanoría
aanost sonata, sotana, atanos
aanovz avanzo, navazo
aanp pana, napa
aanpru apunar, purana
aanr rana, arna
aanrs sanar, ranas, sarna
aans nasa, ansa, asna, sana
aant anta, nata
aaoprr aproar, arrapo
aaoprrt aportar, atropar, toparra
aaoprs raposa, aposar
aaoprst apostar, pastora
aaopst pasota, aposta, potasa
aaorrt atorar, atorra
aaorrz azorar, arroaz
aaorsst atrasos, astrosa
aaort atoar, aorta
aaorv avaro, aovar
aapr para, rapa, arpa
aaprr rapar, parar, parra, arpar
aaprrs raspar, parras
aaprruz zurrapa, rapuzar
aaprs pasar, raspa, aspar
aaprt tapar, trapa, parta, aptar
aapry payar, yapar
aaprz rapaz, zarpa, zapar
aaps aspa, pasa, sapa
aapst pasta, patas
aapt pata, tapa
aarr arar, rara
aarrrtu aturrar, arrutar
aarrs arras, rasar
aarrsu rasura, asurar
aars asar, rasa
aarst tasar, sarta, ratas
aarstu atusar, tarusa
aart atar, rata, tara
aartt trata, tarta
aartz traza, tazar
aarz raza, azar, zara
aast asta, tasa
aatz taza, zata
abbeinorr rebobinar, bribonear
abbel babel, bable
abbemor embobar, bombear
abbeor babero, bobera, bobear
abbor babor, barbo
abcdeeerrrs desbecerrar, descerebrar
abcdeelorr recordable, celebrador
abcdeilo cabildeo, badelico
abcdeo cebado, becado
abcdeor cobarde, debocar, cebador
abcdeoru buceador, becuadro
abce beca, cabe, ceba
abceeiillmnostu bulliciosamente, escabullimiento
abceeilns incesable, insecable
abceelorr alborecer, brecolera, arbolecer
abceelrr celebrar, cerebral
abceelrru culebrear, culebrera
abceenorrs broncearse, sobrecenar
abceeorrr aborrecer, arborecer
abceerr becerra, recebar
abcehmru embuchar, chumbera
abceillor caribello, cabillero
abceilmor cimbalero, embolicar
abceilnrtuu turbulencia, tuberculina
abceilnru incurable, culebrina
abceilotz cotizable, bizcotela
abceir caribe, cibera
abceirs bisecar, escriba, escibar
abceirtu cubierta, cubitera
abcello bellaco, cabello, cebolla
abcelnot contable, blancote
abcelort brocatel, trocable
abcelru culebra, curable
abcemor embocar, embarco
abcemorr corambre, embrocar
abcenor encobar, rebanco
abcenorr broncear, encobrar
abceor acerbo, bocera, cabreo, barceo, cabero, bocear
abceorr bracero, cabrero, brocear, cobrear
abceors escobar, boceras, escabro
abceort bocarte, corbeta
abceotu beatuco, batueco
abcer caber, cebar, becar, breca, cebra
abcersu besucar, rebusca
abceru bucear, bucare
abchilor birlocha, libracho
abchoorr borracho, barrocho
abchor brocha, bochar
abcijllnoo bajoncillo, jaboncillo
abcillo cabillo, bacillo, ballico
abcilor bilocar, libraco
abcilrru lubricar, curbaril
abciot botica, catibo
abclo bocal, bloca
abcnró carbón, cabrón
abco coba, cabo, boca
abcooy cobayo, bayoco
abcor broca, barco, braco, cobra
abcrsu buscar, brusca
abddeiors desabrido, sobriedad
abdeeeeilmmnnoprt imperdonablemente, imponderablemente
abdeehrrs deshebrar, desherbar
abdeeilmnopr imponderable, imperdonable
abdeeirsst desabriste, desestibar
abdeelnopr ponderable, perdonable
abdeemor embeodar, embreado
abdeeorrr barredero, rebordear
abdeilr abridle, bieldar
abdeirt debitar, debatir
abdejlo bojedal, doblaje
abdel balde, dable, debla
abdelo baldeo, albedo
abdelorr redoblar, robredal
abdeoort rebotado, retobado
abdeorrs desbarro, adsorber
abdeors sabedor, desabor, esbardo
abdilnr blindar, blandir
abdilo diablo, balido, abolid
abdilor librado, ribaldo, abridlo
abdilorr librador, birlador
abdilors abridlos, silbador
abdiorr barrido, abridor
abdlno blando, blonda
abdloo bolado, lobado
abdoorr robador, obrador, borrado
abdor bardo, borda
abdu buda, duba
abeehrs haberes, haberse
abeehrt haberte, hebetar
abeeimnorst sobriamente, briosamente
abeellort tolerable, bellotear
abeelms embalse, besamel
abeelort batelero, arbolete
abeelst estable, balsete
abeerrr berrear, berrera
abeerry yerbera, yerbear
abeginor aborigen, gobierna
abeginr ginebra, engibar
abegiort bigotera, rebotiga
abegl gleba, belga
abegr brega, bagre, greba
abehmorr hombrear, hombrera, horambre
abehmr hambre, hembra
abehr haber, hebra
abeiilnst tinieblas, sibilante
abeiinrt entibiar, tiberina
abeiinst bisnieta, estibina
abeil baile, biela
abeill libela, alible
abeillr liberal, libelar
abeiln niebla, bienal
abeilos silabeo, isabelo
abeilost aboliste, lisboeta
abeilr librea, abrile
abeilrr liberar, librear
abeilrs abriles, biselar
abeilrt baritel, libreta
abeimmrr mimbrear, mimbrera
abeinosst esnobista, asbestino
abeinot ebonita, tenobia
abeiqruz bizquear, bizquera
abeirrs abrirse, brisera
abeirrt birreta, rebatir, rebitar
abeirst batirse, estibar
abeist bestia, estiba
abejoorr abejorro, obrajero
abejor bojear, obraje, rebajo, bajero
abejrru rebujar, brujear
abellot botella, bellota
abelmo lambeo, ambleo
abelmor olambre, embolar
abelmru alumbre, mueblar
abelo oblea, baleo
abelor albero, bolear, boreal, bolera, balero, lobera, lobear
abelorr arrebol, labrero
abelors salobre, bolsear, balsero, sablero, bolsera
abelort retablo, tablero, lebrato, boletar, botarel
abelrsu salubre, brusela
abelrv verbal, breval
abelrz berzal, brezal
abemnor embonar, manobre
abemort embotar, tambero
abenorr barreno, bornear
abenorst sobrante, obstaren
abenoruz buzonera, buzonear
abenrtu entubar, bruneta, betunar
abeoorrt arboreto, boratero
abeoqru boquera, boquear
abeorrr barrero, reobrar
abeorrrs borrarse, resobrar
abeorrs rebosar, brasero, resobar
abeorrt rebotar, barrote, retobar
abeorst obstare, bostear, bastero
abeorstz bostezar, berzotas
abeort rebato, botear, tobera
abeorñ rebaño, bañero
abeosst asbesto, obstase
abeot beato, abeto, bateo
aberrr barrer, berrar
abers besar, saber, sabre, serba
aberv verba, breva
aberz berza, bezar
abest baste, tabes
abet bate, beta
abfio fobia, bofia
abgi giba, biga
abgior abrigo, briago
abglloru globular, garbullo
abgor garbo, bogar
abiinor robinia, binario
abij jabi, bija
abijllo jabillo, bajillo
abijot botija, bajito
abilno albino, bolina, lobina
abilo labio, bilao
abilor abolir, abrilo
abilos labios, bolisa
abilost silbato, bisalto
abilr libar, abril, libra, birla, brial
abilrr librar, birlar, barril
abilrs silbar, brasil
abimnorsu submarino, urbanismo
abinoot boniato, tobiano
abinotu buniato, tubiano
abinr binar, banir
abinrtu turbina, tribuna, intubar
abinrz barniz, brizna, brinza
abioors rabioso, isobaro, orobias
abior boira, bario
abiorr barrio, arribo
abirs brisa, bisar
abirt batir, bitar
abis ibas, isba
abjnó jabón, bajón
abjoor joroba, abrojo
abjoorr jorobar, borrajo
ablmor moblar, rombal
ablmru umbral, lumbar
ablo albo, bola, loba
abloot lobato, oblato
ablor labor, borla, albor, bolar
ablorá lábaro, ábralo
ablos bolsa, balso
ablru albur, burla, bular
abmort tromba, tambor
abmrru brumar, rumbar
abmru bruma, umbra
abnró barón, rabón
abo boa, bao
aboort aborto, borato, baroto
aboot boato, otoba
abor broa, obra, rabo, baro
aborr obrar, robar, borra, barro, robra
aborrr borrar, robrar
aborrtu obturar, baturro
aborrtá báratro, tábarro
abors sobar, sobra, sabor, bosar, rabos
abort botar, tabor, tobar, brota
aborví bravío, víbora
aborz brazo, broza, zarbo
abost basto, bosta, obsta, batos
abot bota, bato, toba
aboy bayo, boya
aboz bazo, boza
abrtu turba, bruta
abruz buzar, bruza
acccefiiinrtó certificación, rectificación
accdeeinopr procedencia, decepcionar
accdefiiinó edificación, deificación
accdefiiorrt certificador, rectificador
accdehnoo cachondeo, encochado
accdehoors cosechador, escorchado
accdennoort concentrado, concordante
accdilmoop complicado, complacido
acceehnorrt entrechocar, encorchetar
acceehrr cerchear, recechar
acceeiimnort acrecimiento, carecimiento
acceelort recolecta, calcetero, coctelera
acceenrr cercenar, cencerra
acceerr acrecer, carecer, cercear
accefiirrt certificar, rectificar
accehhor chochear, cohechar
accehimor comichear, chamicero
accehinor cochinera, chacinero
accehiorr choricera, choricear
accehnor chancero, canchero
acceho acecho, cacheo
accehor cochera, corchea, cochear
accehors cosechar, chocarse
acceiin ciencia, canicie
acceinnorsvó conversación, conservación
acceinors seccionar, carniseco
acceinró reacción, creación
acceinsó cesación, accesión
accel calce, cecal
accelnor enclocar, encoclar
accenorrt concertar, concretar
accenort conectar, crocante
acceu cauce, cueca
accfinors confiscar, francisco
acchhmou muchacho, machucho
acchho chocha, chacho
acchino chicano, cochina
acchior hocicar, ricacho
acchlor colchar, choclar
accho cacho, cocha, chaco, choca
acchor chocar, charco
acchos cachos, chasco
accilnoó lacónico, colación, locación
accinor cocinar, circona
accinó acción, cónica
accio caico, icaco
acciorrst trociscar, croscitar
acco caco, coca
acddeefiirs esfericidad, desedificar
acddeinorst discordante, trascendido
acddiorsu oscuridad, sacudidor
acdeeeilmmnt medicalmente, decimalmente
acdeeenrr enardecer, cernedera
acdeehm echadme, hacedme
acdeehor hacedero, echadero
acdeehrs deshacer, desechar
acdeeinorr enrarecido, arreciendo
acdeeiprr depreciar, perdicera
acdeelorr calderero, recelador
acdeemor mecedora, mercadeo
acdeenor encerado, adonecer, cenadero, cadenero
acdeenrrst descentrar, trascender
acdeeorr acreedor, recadero
acdeeorrr corredera, cerradero
acdeeorrt atordecer, recetador
acdeeors codearse, secadero
acdeepr padecer, decepar
acdeerrt decretar, tardecer
acdeers desecar, descaer
acdefiir edificar, deificar
acdefnoos enfoscado, confesado
acdehnos hacednos, echadnos
acdehor hacedor, echador
acdeiinnt denticina, indicante
acdeiinotv adventicio, videocinta
acdeillnor cardenillo, encodillar
acdeilprs clepsidra, pedriscal, displacer
acdeimnoo demoniaco, macedonio
acdeimnort mordicante, cimentador
acdeimnot mitadenco, cimentado
acdeimorst domesticar, medicastro
acdeinnot encintado, contienda
acdeinoops endoscopia, espondaico
acdeinorrs considerar, sincerador
acdeinorsu secundario, ensuciador
acdeiopr parecido, preciado, picadero
acdeioprrs esparcidor, escarpidor
acdeioprs esparcido, precisado
acdeiorr criadero, arrecido
acdeiorrr recorrida, recriador
acdeiorrt recitador, terciador
acdeiort terciado, recitado
acdeiprrs discrepar, desparcir
acdeiprs despicar, pedrisca
acdeirrsuñ escudriñar, escrudiñar
acdeirs disecar, sidecar
acdejor cordaje, cejador
acdellors descollar, descolalr
acdelno nocedal, docenal
acdelo caldeo, alcedo
acdelor celador, caldero
acdelos salcedo, escaldo
acdelru dulcera, cedular
acdemor comadre, mercado
acdemors mercados, desmocar
acden cande, dance
acdeno decano, noceda, docena
acdenoorrsv conservador, conversador
acdenorr conderar, encordar
acdenors asconder, condesar
acdenrsu secundar, desnucar
acdeoorrt recortado, retocador, rectorado
acdeoort retocado, octaedro
acdeoorv voceador, evocador
acdeor acorde, codera, recado, codear, arcedo
acdeorr decorar, creador, cerrado, recodar, cordera, cardero
acdeorrr recordar, derrocar, cerrador
acdeors descaro, escodar, secador, creados
acdeorst descotar, sectador, destocar, crestado
acdeorsu cosedura, escuadro
acdeoru acuerdo, ecuador
acdeos escoda, secado
acdersu escudar, desucar
acderu educar, cuerda
acdiilort licitador, docilitar
acdiimnnoó admonición, dominación
acdilloru cuadrillo, curadillo
acdilnor colindar, condrila
acdiloors oscilador, coloridas, discolora
acdilru cuadril, adulcir
acdimo comida, cadmio, micado
acdino nacido, codina
acdinort doctrina, trincado
acdiopr picador, picardo
acdioprs crispado, pardisco
acdiorr corrida, criador
acdiort torcida, citador
acdiot adicto, citado
acdirrtu traducir, trucidar
acdiru cuidar, acudir, aducir
acdiu diuca, cuida
acdlo caldo, codal
acdloor colador, colodra
acdloortu torculado, ocultador
acdloos cladoso, caldoso
acdmnoo comando, macondo
acdnou cuando, ancudo
acdo cado, coda, doca
acdoorrt doctorar, cortador, trocador
acdoort cortado, tocador, trocado
acdor cardo, corda
acdorru cordura, curador
acdorsu surcado, cursado, cuadros
acdortu trucado, aductor
acdoru cuadro, curado
acdru curda, cruda
aceeegimnnrté enérgicamente, genéricamente
aceeeinrss esenciarse, cesariense
aceeellnrt centellear, entallecer
aceeemnrtt rectamente, tercamente
aceefnorss enfoscarse, confesarse
aceeginr gerencia, regencia
aceegnort antecoger, engocetar
aceegnr engarce, cenegar
aceehl echale, hacele, aleche
aceehls haceles, echales
aceehm echame, haceme
aceehmr remache, mechera
aceehpr echarpe, pechear
aceehqru quehacer, chequear, chequera
aceehrrstu estrechura, chartreuse
aceehrs echarse, hacerse
aceeht echate, hacete
aceeiinnprt pertinencia, penitenciar
aceeills eclesial, esecilla
aceeilnors relaciones, calesinero
aceeilnrvó revelación, relevación
aceeimnost secamiento, cesamiento
aceeinnort centenario, terenciano
aceeinnrvó veneración, enervación
aceeinnst sentencia, incesante
aceeinnt naciente, tenencia
aceeinors necesario, escenario
aceelnr relance, encelar
aceeloprs escarpelo, escoplear
aceelorrt cartelero, tercerola
aceelors recelosa, calesero
aceelprst espectral, plastecer
aceelprsu especular, espelucar
aceelr realce, alerce, cereal, recela
aceelrt caletre, teclear, clarete
aceelsu escuela, secuela
aceemnoprrt contemperar, compenetrar
aceemnortt cortamente, metacentro
aceemnrt certamen, cementar, mercante
aceemort acometer, macetero
aceennorr encerrona, enconrear
aceennrrt encentrar, entrencar
aceennrt centenar, encentar
aceenorrr encorrear, carnerero
aceenorrss necrosarse, escornarse
aceenorrst encorsetar, contraerse
aceenort tenacero, carenote
aceenortt entreacto, trecenato, atontecer
aceenrr encerar, renacer, cernear
aceenrrt recentar, entercar
aceenrs ensecar, enescar
aceenrstu recusante, encuestar
aceenrt carente, encarte, tercena, entecar, encetar
aceenst secante, cesante
aceenstu encuesta, encauste
aceeorrrt corretear, carretero
aceeorst escotera, cosetear
aceeprr parecer, repacer
aceerr recaer, arecer
aceerrs crearse, resecar, recesar
aceerrst secretar, estercar
aceerrt carrete, recetar, tercera, cerreta
aceerst rescate, secreta
aceerstu recuesta, escureta
aceert receta, acetre
aceessz escasez, escazes
acefiilrt felicitar, letificar
acefiinnor financiero, enficionar
acefinors confiarse, escofinar
acefl falce, fecal
acefnorr encofrar, enforcar
acefnors confesar, enfoscar
acefot afecto, cafeto, faceto
acefr cafre, facer
aceginor negociar, greciano
acegnor encargo, goncear
acegorr recargo, garcero
acegr greca, cegar
acehh hecha, hache
acehhru hechura, huchear
acehiln chinela, chilena
acehinopr pinochera, chapinero
acehinprs enchispar, pincharse
acehioprst chispotear, pistachero
acehioprt hipotecar, trapicheo
acehiot achiote, hicotea
acehiprs chispear, espichar
acehirrr cherriar, chirrear
acehlr lechar, lercha
acehmot machote, mocheta
acehno anoche, echona
acehnorr ranchero, enhorcar
acehnorst trasnoche, sochantre
acehnos hacenos, echanos, henasco
acehopr chopera, chopear
acehorrr chorrear, chorrera
acehort tachero, chotear, horcate
acehpr parche, percha, pechar
acehr echar, hacer
acehrstu chutarse, estuchar
acehrt techar, trecha
aceiinoprt peticionar, pirotecnia
aceillors casillero, caserillo
aceillpr cepillar, capiller
aceilnoors eclosionar, escolarino
aceilnr lincear, incaler
aceilnt cenital, clienta
aceilors escorial, escoliar, solercia
aceilos escalio, selacio
aceilot acetilo, teocali
aceilr cairel, alicer
aceimn encima, cinema
aceimnoor emocionar, camionero
aceimnor encomiar, caminero, cominear, camerino
aceimor maicero, coimear
aceimost masicote, camisote
aceinnorr rinconera, rencionar
aceinnort rocinante, nectarino, cantinero
aceinnru renuncia, enunciar
aceinnssó ascensión, sensación
aceinoprs necropsia, escorpina
aceinoprt potenciar, pitancero
aceinopt potencia, peticano
aceinors escarnio, arenisco
aceinorst canterios, entosicar
aceinort nectario, tocinera
aceinprs princesa, crespina
aceinprsuó superación, acupresión
aceinpt picante, pectina
aceinrrs enriscar, sincerar
aceinrrt entricar, intercar
aceinrs narices, sincera
aceinrst cisterna, senticar, incestar
aceinrsu ensuciar, sinecura
aceinrsv enviscar, neviscar
aceinrtu centuria, encuitar
aceioprt picotear, capirote, tapicero, trapecio, picarote
aceiorrs escoriar, escarrio
aceiors escoria, socaire
aceiorst sectario, cariseto
aceiort acierto, cetario
aceiortv reactivo, creativo
aceiprr repicar, preciar
aceiprrs precisar, esparcir
aceiprs picarse, precisa
aceiqu caique, cequia
aceirrr arrecir, recriar
aceirrst trisecar, estarcir
aceirrstu escritura, resucitar
aceirrt recitar, terciar
aceirst citarse, escrita
aceirt cerita, cierta, tercia
acejnoor coroneja, cajonero
acejnor encojar, corneja, conejar
acejor coraje, cajero, cojear, cojera
acejr cejar, jacer
acel alce, acle
acell calle, cella
acellmo camello, calomel
acellmoru molecular, columelar
acelmo camelo, macelo
acelmr carmel, mercal
aceln lance, lenca
acelnor lancero, ancorel, encolar
acelnru nuclear, lucerna
acelop capelo, copela
acelopr placero, carpelo, coplear, copelar
acelor lacero, colear, clareo, calero
acelorr recolar, corlear
acelors escolar, colarse
acelorst escoltar, celastro, escrotal
acelorv calvero, clavero
acelos escalo, celosa
acelpr placer, percal
acelr lacre, celar, caler
acelrrsu lucrarse, carrusel
acelrru recular, ulcerar
acelrt cartel, rectal
acelrtu cuartel, recluta, lectura
acels clase, salce
acelt tecla, celta
acemnoors romanesco, mosconear
acemor marceo, ceroma, camero, mocear
acemot cometa, camote
acemr crema, merca
acemrr mercar, cremar
acennoort contonear, cantonero
acennorrt encontrar, entroncar
acennott contenta, contante
acenoor coreano, canoero
acenoorst cortesano, costanero, ratonesco
acenor encaro, oncear
acenorr cornear, carnero, enrocar, roncear, encorar, conrear
acenorrsv conservar, conversar
acenorrt contraer, recontar, encortar, entorcar
acenorst ancestro, ternasco, encostar
acenorstt contraste, contestar
acenorsv conserva, conversa
acenort cantero, contera, arconte, cretona, corneta
acenorttux contextura, contextuar
acenortu centauro, canutero, cuaterno
acenostu encausto, cantueso
acenot acento, anteco
acenott tocante, octante
acenr nacer, carne, cenar, nacre, cerna
acenrs censar, nascer
acenrt trance, trenca, carnet
acenru cunear, cuerna
acent cante, tenca
acentu cuenta, cuneta
aceoorrrt cotorrear, cotorrera
aceopr copear, capero
aceoprsu ocuparse, pascuero
aceopst aspecto, tapesco
aceopt capote, acepto
aceor acero, careo, reoca, corea
aceorr correa, carero, corear
aceorrr carrero, correar, acorrer
aceorrrt recortar, retrocar, rectorar
aceorrs escorar, corsear
aceorrst cortarse, recostar
aceorrt retocar, reactor, cartero, carreto, atorcer, trocear
aceorrtu cuatrero, cuartero
aceorrv revocar, verraco, recovar
aceors casero, escora, escaro
aceorst costear, escotar, costera, tocarse, estocar
aceorsñ escoñar, rescaño
aceort recato, retaco, cotear, careto, tareco
aceortu cuarteo, cuotear
aceortv corveta, cervato
aceorv acervo, vocear, evocar
aceost caseto, escota
acep cepa, peca
acepr pecar, pacer, perca, parce
aceqruu cuquear, cuquera
acer caer, acre, cera, crea, arce
acerr crear, cerra
acerrsu recusar, curarse, escurra, escurar
acers cesar, secar, sacre, cresa
acerstu estucar, secutar
acersu cesura, secura, cerusa
acert recta, catre, creta
aceru recua, cuera, rueca, acure
acery yacer, carey
aces seca, case, esca
acest cesta, secta
acesu acuse, ucase, sauce, secua
acesy yesca, escay
acet cate, ceta, teca
acetu tueca, cuate
acfho focha, facho
acfiilpí filípica, fílipica
acfiinort tonificar, notificar
acfilmoé maléfico, famélico
acfinorr fronicar, fornicar
acfir cifra, ficar
acfirr cifrar, fricar
acflo flaco, focal
acfo cofa, foca
acforsu ofuscar, sufocar
acgho gocha, gacho
acghou gaucho, guacho
acgilmoortí algorítmico, logarítmico
acgilmorué murciélago, murciégalo
acgnoru canguro, congrua
achilmo milocha, mochila
achim machi, micha
achinop pichona, pinocha
achinor chirona, hircano
achinr hincar, chinar
achiop piocha, pichoa
achirv chivar, vichar
achjoor horcajo, jarocho
achlno loncha, lancho
achlo chola, locha
achlor charol, charlo, chorla, lorcha
achmo mocha, macho
achmoorr machorro, chamorro
achno ancho, nacho
achnor rancho, roncha
achnort troncha, trancho
achnpó chapón, pachón
achop chapo, pacho, pocha, chopa
achorr charro, chorar, rochar, chorra
achot chato, tacho, chota
achov chavo, chova
achrru churra, ruchar
achrtu trucha, chutar
aciilorst solicitar, licorista
aciilr cirial, ciliar, ricial
aciimnotá maniático, mainático
aciinooprs rinoscopia, posicionar
aciinost noticias, antiscio
aciinot noticia, actinio
aciinrt incitar, citrina
aciinrtó traición, atrición
aciiors sicario, cisoria, siriaco
acijnot jacinto, cintajo
acill lilac, cilla
acillmo comilla, macillo
acillnoor coronilla, collarino
acillor llorica, carillo
acillost castillo, costilla
acilmo limaco, miloca, camilo
acilno colina, alcino, alnico
acilnoo colonia, laconio
acilnoor coralino, carolino
acilnort cilantro, cortinal
acilnó alción, licaón
acilo laico, lacio, acilo, loica
acilootv voltaico, locativo
acilors oscilar, oliscar, salicor
acilortuv lucrativo, avicultor
acilrs riscal, clisar
acilru licuar, curial
acim cima, mica
acimnootuó automoción, autonómico
acimnootxó toxicómano, taxonómico
acimnoru murciano, manicuro
acimnoró armónico, acrónimo
acimoprrt compartir, trompicar
acimor racimo, marcio
acimors comisar, racismo, marisco
acimoz macizo, comiza
acimr cimar, micra
acimrs crisma, cismar
acims cisma, macis
acinnopru puncionar, pronuncia
acinoorst corisanto, cortisona
acinopr caprino, copinar
acinor rancio, incoar
acinorrstt contristar, transcrito
acinors cornisa, narciso
acinorst cronista, cornista
acinoru cianuro, ucranio
acinorv invocar, corvina
acinos casino, asnico
acinot tinaco, citano
acinprsuuó usurpación, supuración
acinrt trinca, tincar, cintar
acinrtu cintura, acuntir
acioors casorio, cosario
aciop copia, paico
aciops picosa, caspio
aciopt picota, pitaco
acior ociar, cario
aciort coitar, tracio
aciprr pircar, parcir, carpir
acir ciar, rica, cari
acirru ricura, curiar
acis casi, cais
acjo jaco, coja
acllo callo, local, colla
aclloos colosal, calloso
aclmnou columna, comunal
aclmo calmo, comal
aclmor colmar, clamor
aclnoor coronal, conloar
aclnoorrt controlar, contralor
aclnor clonar, roncal
aclo cola, loca, ocal
acloor carolo, corola
aclop copla, polca, palco
aclopr colpar, polcar, porcal
aclor calor, colar, claro, alcor, coral
aclorr corral, claror, corlar
aclort trocla, torcal
acloru locura, ocular, caluro
aclorv volcar, corval
aclot octal, talco, tlaco
aclov clavo, calvo, vocal
acloz calzo, colza
aclu cual, luca
acmnoortu turcomano, mucronato
acmoopt tampoco, compota
acmor marco, morca, mocar, macro
acmorr cromar, morcar
acmostu macutos, mustaco
acno cano, naco, noca
acnoor corona, canoro
acnoot conato, tocona, octano
acnorr roncar, rancor
acnort contar, tranco, contra, cantor, tronca
acnos sanco, canso
acnot canto, tonca
acnotu canuto, cuanto
acnré arcén, carné
acnró arcón, carón
acntó tacón, catón
acnu cuna, nuca, cuan
aco oca, coa, cao
acoorz coroza, carozo
acoos ocaso, acoso
acop copa, capo
acopr parco, copar, copra, carpo
acor arco, roca, caro, orca
acorr carro, corar, racor, croar, corra
acorrs carros, roscar
acorrt cortar, trocar
acors craso, sacro, rosca
acorst castro, costar, castor, costra
acorstu costura, cuartos
acort tocar, actor, torca, corta, tarco
acortu cuarto, cuatro, curato
acorz zarco, corza
acos asco, caso, caos, saco, cosa, soca
acost casto, costa
acosz cazos, socaz, zocas
acot acto, cota, taco, toca, cato
acotu cuota, cauto
acov vaco, cavo
acrrsu surcar, cursar
acrru curar, rucar
act tac, cta
acuy yuca, cuya
ad da, ad
addeeenrst desatender, tendederas
addeeinos adenoides, indeseado
addeeinrs serenidad, desdieran
addeeirs seriedad, desdiera
addeenorr redondear, enredador
addeimo mediado, odiadme
addeint entidad, tendida
addeiorrst disertador, terrosidad
addelmoo moldeado, modelado
addelmoor modelador, moldeador
addelmoos deslomado, desmolado
addemoor moderado, redomado, demorado
addenooprr ponderador, perdonador
addenoor rodeando, ordenado
addenor redonda, denodar
addeoorr rodadero, rodeador
addeoprru depurador, podredura
addeoqu oquedad, quedado
addimnoo dominado, indomado
addimor dormida, mordida
addoor dorado, rodado
addoorr dorador, rodador
addor dardo, dador
adeeeeimnnrtt ardientemente, retenidamente
adeeenorrtv entreverado, reventadero
adeeenrrrst desenterrar, desternerar
adeeenrrs enredarse, senderear
adeegimnnt dignamente, mendigante
adeegnorr generador, renegador, rengadero
adeegnort entregado, dragonete
adeegorr regodear, regadero
adeegors egresado, segadero
adeeiimnostv desvaimiento, desviamiento
adeeimnnoprt predominante, prendamiento
adeeinorst interesado, sedentario
adeeinrt ardiente, retenida
adeejnr drenaje, rendaje
adeejnv vendaje, vendeja
adeelnors enlodarse, endoselar
adeelnort delantero, tendalero
adeelnrr lendrera, enlerdar
adeelorv elevador, valedero, revelado, levadero
adeelrr arrelde, lerdear
adeem edema, ademe
adeemnor monedear, meneador
adeemnrr remendar, merendar
adeemnrt dementar, entradme
adeemnrtu duramente, rudamente
adeemoprr emperador, rompedera, empoderar
adeemoqru requemado, quemadero
adeemorr merodear, maderero
adeemrr remedar, derrame
adeennot entenado, ondeante
adeenorrv venerador, enervador
adeenprrs prendarse, despernar
adeenrt tendera, atender, dentera
adeeoprrt torpedear, pedorreta, petardero
adeepr pedrea, pereda
adeers desear, sedera, sedear
adeerstt detestar, destetar
adefinorr refinador, enfriador
adefnor ofrenda, fondear
adefru fraude, feudar
adeginrs designar, dignarse
adegloop golpeado, logopeda
adeglor legador, reglado
adegmors desmogar, desgomar
adegnorr engordar, endrogar
adegnorsz desgoznar, desgonzar
adegorr derogar, regador
adegorrs drogarse, desgarro
adehir herida, hiedra
adehlor heraldo, helador
adehnorrs deshonrar, deshornar
adeiilmnor meridional, eliminador
adeiimnooprs impresionado, posmeridiano
adeiimnor amerindio, meridiano
adeiimnort dinamitero, ardimiento
adeiimnost inmodestia, mediastino, inestimado
adeiinv envidia, endivia
adeiioprst espiritado, periodista
adeijoprs despiojar, disparejo
adeilm dilema, medial
adeilnooprt interpolado, periodontal
adeilnor ladierno, leridano
adeilnr dineral, lindera
adeilnrs sardinel, deslinar
adeilort iletrado, liderato
adeilrr liderar, delirar, redilar
adeilrs sideral, desliar
adeimnnot dominante, mantenido
adeimoprr promediar, premiador
adeimorr remirado, miradero
adeimorst estimador, merodista
adeimost estimado, modestia
adeimr mediar, mierda
adeinopr piorneda, peinador
adeinor donaire, reinado, denario, enriado
adeinorr arriendo, reinador, enriador
adeinr rienda, dieran
adeinrt diantre, enditar
adeinrv envidar, verdina, advenir
adeinstt distante, dentista
adeint tienda, tenida
adeioprst depositar, pistadero
adeiorrt retirado, tiradero
adeiorss asideros, siderosa
adeiorst estriado, estirado, ateridos
adeios asedio, odisea
adeiprrst destripar, dispertar, destirpar, despartir
adeiprrt trepidar, departir
adeiprz rapidez, pardiez, pedriza
adeir idear, diera
adeirrst distraer, disertar
adeirrstu aturdirse, resurtida
adeirrv derivar, revidar
adeirsv desviar, devisar
adeirt editar, ardite, aterid, dietar, tediar
adeirv evadir, deriva
adej jade, deja
adejor rodaje, rejado
adejorstu estrujado, sujetador
adejr dejar, jedar
adel dale, dela
adellors desollar, sellador
adellos sellado, oledlas
adelmnor almendro, melandro
adelmo melado, olmeda, dolame
adelmor moldear, lamedor, modelar
adelmoru emulador, moledura, almudero
adeln lande, denla
adelnor enlodar, rodenal
adelnort entoldar, entradlo
adelnt dental, tendal
adeloopr rodapelo, leopardo
adeloort tolerado, leotardo
adelopr prelado, pelador, poderla
adeloprs respaldo, poderlas
adelor rodela, ladero
adelorr redolar, lardero
adelors desolar, desloar
adelort delator, letrado
adelorv valedor, velador, levador, dovelar
adelov velado, dovela
adelr lerda, darle
adels sedal, delas, dales
adelsu suelda, usadle
ademnoort montadero, monteador, remontado
ademnor meandro, monedar
ademnos monedas, andemos
ademor redoma, demora, madero, moreda
ademorr moderar, demorar, madrero, remador
ademorrst demostrar, destormar
ademors desamor, daremos
ademr medra, madre, darme
ademsu medusa, usadme
adenoorrt tornadero, torneador
adenop pandeo, penado
adenopr pandero, penador
adenoprr perdonar, ponderar
adenoprs pensador, prensado
adenor ondear, andero, donear
adenorr ordenar, enrodar
adenorrs ensordar, endorsar
adenorrst destronar, desnortar
adenorrt entrador, detornar
adenors endosar, senador, sondear
adenort adentro, denotar, detonar, rentado, trenado, rodante, entrado
adenost sentado, estando
adenov nevado, venado
adenprr prendar, pendrar
adenrr drenar, rendar
adenrtu durante, tundear
adens senda, densa, danes
adeooprs posadero, reposado
adeoprrst prestador, destropar, destorpar
adeoprrt deportar, trepador
adeoprs deposar, pesador
adeoprt petardo, trepado, padrote
adeoqruí raquídeo, orquídea
adeorr rodear, rodera, errado, raedor, ardero
adeorrs dorarse, serrado, drosera, sordera
adeorrt retardo, derrota, retador, terrado
adeorsv adverso, desovar, versado
adeorñ redaño, doñear, ordeña
adepr pared, padre
adeqru quedar, draque
aderr arder, edrar, redar
aderruz zurdera, zurdear
aders darse, sedar, sarde, dares
adert tarde, darte
aderuz dureza, rudeza
adet date, teda
adev veda, vade
adfmoor formado, mofador
adgilo ligado, gladio
adgiloor goliardo, lorigado
adginoor ignorado, gordiano
adginr dignar, gandir
adgiorr garrido, girador
adglnoó algodón, góndola
adgor grado, droga, drago, gorda
adgorru gordura, garrudo
adhnoru hondura, hurdano
adiimnootv inmotivado, dominativo
adiinrv invadir, divinar
adil dila, dial
adillopr pardillo, pillador
adilmnoor dormilona, inmolador
adilmo lamido, limado
adilmortu mutilador, ultimador
adilmosu simulado, dualismo
adiln nidal, linda
adilno ladino, dolina, aldino
adilo liado, laido
adilpá lápida, pálida
adilru aludir, ludria, liudar, ludiar
adilttu altitud, latitud
adiluv viudal, vidual
adimno manido, dinamo
adimnor dominar, minador
adimoortv vomitador, motivador
adimootv vomitado, motivado
adimor marido, mirado
adimorr mirador, rimador, marrido, adormir, mirrado
adimort timador, mitrado
adimos diosma, simado
adinno ondina, andino
adinnor andrino, nardino
adinors sordina, disonar, sardino
adinort trinado, nitrado
adinos adonis, sandio
adinr dinar, nadir
adioops adiposo, piadoso
adiopr pirado, priado, piador
adioprs disparo, diaspro, pisador
adioprt partido, dioptra
adioprv privado, porvida
adioqrtu traquido, quitador
adior odiar, radio
adiorrt traidor, tirador
adiorrv virador, vidorra
adios asido, diosa
adir raid, adir
adis sida, idas, dais
adiv vida, diva
adlmoru moldura, modular
adlnoru ondular, nodular
adlnosá sándalo, dánosla
adlo lado, dalo
adloor dolora, loador
adloors lardoso, solador
adlor lardo, dolar, darlo, doral, rodal
adlors soldar, dorsal, darlos
adlos saldo, lados, dalos
adlossu saludos, usadlos
adlosu saludo, usadlo
adlotu adulto, lutado
adlu alud, dual, dula
admno mando, monda
admo moda, doma
admoorr modorra, morador
admor domar, mador
admu muda, duma
adno onda, nado, dona, ando
adnoort rotonda, tornado, tronado
adnor donar, ronda, nardo, dorna
adnorr rondar, ondrar
adnors sondar, darnos
adnortu rotunda, untador, torunda
adnos sonda, danos
adná adán, andá
adooprt topador, portado
adop poda, apdo
adopr pardo, prado, podar, dopar
adorr ardor, dorar, rodar
adors sorda, sardo, daros
adort dotar, tardo, torda
adortí tardío, traído
adoru raudo, arduo
ados soda, daos
adoñ daño, doña
adrsu sudar, drusa
adru ruda, dura
aduz azud, zuda
adv adv, avd
aeeeemnnrtt enteramente, eternamente
aeeegmnrstu seguramente, gruesamente
aeeegnrrr regenerar, renegrear
aeeeiimmnorrtt arremetimiento, meritoriamente
aeeeilmnortv relevamiento, revelamiento
aeeeimnnorrtt enterramiento, anteriormente
aeeellmnt lealmente, elemental
aeeelmnnpt plenamente, penalmente
aeeenrrrst enterrarse, reestrenar
aeeenrrst enterarse, enertarse
aeefiimnnort enfriamiento, refinamiento
aeefiltt tafilete, alfitete
aeefnorst enfotarse, festonear
aeefnrst enfestar, fenestra
aeeginnrstt transigente, astringente
aeegllort golletear, galletero
aeeglm emelga, gemela
aeegnrr renegar, generar, negrear
aeegnrrt entregar, regentar
aeegnrru renguear, renguera, enguerar
aeegnrt entrega, negreta, regante, regenta
aeegrrru guerrear, guerrera
aeegrrs egresar, resegar
aeegrst agreste, gestear
aeegrt regate, garete
aeegrtv vegetar, vergeta
aeehlr helera, helear
aeeilnst saliente, selenita
aeeilrrv verilear, relievar
aeeimnnrtt terminante, trementina
aeeimrt eremita, eritema
aeeinnrtv antevenir, veintenar
aeeinntt atinente, tenienta
aeeinorst sainetero, setenario, teresiano
aeeinorttz erotizante, teorizante
aeeinpst sapiente, espineta
aeeinst anisete, sainete
aeejlnrt enjertal, ternejal, lentejar
aeejnoprs personaje, esponjera
aeejorr orejera, orejear
aeejort ajetreo, ojetear
aeejqrsu quejarse, esquejar
aeejrrt jarrete, retejar, terraje
aeellnr llenera, rellena
aeellpt pallete, pelleta
aeelmnost solamente, salmonete
aeelmop melopea, poleame
aeelmorst mastelero, mostelera
aeelmort maletero, metalero
aeelmpr emplear, empelar
aeelmt almete, letame
aeelnorrs enrolarse, ensolerar
aeelnrt alterne, eternal, entrale, entelar
aeeloprst espelotar, pastelero
aeeloprt pelotera, pelotear, paletero
aeelopst espoleta, pasteleo
aeelrrv revelar, relevar
aeelrst resalte, estelar, esteral, estarle
aeelst tesela, estela
aeemnoqrtu enmoquetar, mantequero
aeemnprt emprenta, empentar
aeemnrst menestra, sementar
aeemort teorema, erotema
aeemprs empresa, esperma
aeemqruuñ muñequera, muñequear
aeemrrs remesar, esmerar
aeemrst maestre, estarme
aeemst meseta, estema
aeennorst entonarse, resonante
aeennt entena, enante
aeenoprrss personarse, responsear
aeenoprt operante, panetero
aeenprr pernear, pernera
aeenprst pernetas, pratense, trapense
aeenpst septena, penates
aeenqrru renquear, renquera
aeenrrs serenar, enserar
aeenrrt errante, ternera, enterar
aeenrrtv reventar, entrevar
aeenrrv enervar, venerar, enverar, revenar
aeenrs serena, enrase
aeenrst estrena, setenar, entesar
aeenrstt restante, entestar
aeenrt entera, atener
aeenrtv ventear, reventa, antever
aeenrv venera, nevera
aeenstt estante, setenta
aeeoprrst estropear, esportear, espartero
aeeoqrstu estaquero, estoquear, estoraque
aeeoqrttu traqueteo, toquetear
aeeprrrt parterre, retrepar
aeeprrs esperar, represa, repesar, serpear
aeeprst espetar, estepar
aeeprt petera, trapee, pereta
aeepst estepa, peseta
aeeptt petate, tapete
aeeqrsu quesera, queresa, quesear
aeeqstu saquete, aqueste
aeerrrsv reservar, reversar
aeerrrt retraer, terrera, terrear
aeerrst traerse, serreta, restear, retesar, esterar
aeerrsv reserva, revesar, versear, reversa
aeerss sesera, sesear
aeersst sestear, estarse
aeerst estera, teresa, rasete
aeerstt testera, estarte
aeestt esteta, estate
aefgirru refugiar, figurear
aefilorx exfoliar, filoxera
aefilr fraile, ferial
aefilrrt flirtear, trefilar, fieltrar
aefinrr refinar, enfriar
aefinrst festinar, infestar
aefir fiera, feria
aefirr friera, aferir, fraire, feriar
aefjlor flojear, flojera
aefjor refajo, fajero
aeflmor moflear, femoral
aeflorrt faltrero, reflotar
aeflors solfear, esfolar
aeflorst floresta, forestal
aeflt fetal, falte, fleta
aefmnort fomentar, formante
aefnorrt frontera, fraterno
aeforst foresta, estofar, estrofa
aefrs fresa, frase
aefruz fuerza, azufre
aefrz feraz, freza
aefstu futesa, estufa
aeggorru gorguera, garguero
aegiilmrt legitimar, trimielga
aegijnorz jerigonza, jeringazo
aegilnor regional, argelino
aegilnoru anguilero, neuroglia
aegilnr laringe, relinga, enligar
aegilnrr ringlera, relingar
aegilns eslinga, leasing
aegimn enigma, imagen
aegimnor germanio, manigero
aegimnprr impregnar, empringar
aeginnort ignorante, argentino, tangerino
aeginorst grasiento, gestionar, entosigar
aeginortu narigueto, guitonear
aeginprrs respingar, pringarse, persignar
aeginrrs ingresar, resignar
aeginrrst restringa, restingar
aeginrs resigna, seringa
aeginrv vinagre, envigar
aeginst ginesta, genista
aegirst tigresa, griseta
aegjnru enjugar, jugaren
aegjorr gorjear, grajero
aegjrsu jugarse, jugares
aegjru juerga, jeruga, jugare
aegjsu jugase, juegas
aegju juega, guaje
aegll legal, llega
aeglno galeno, gonela
aeglnor galerno, engolar
aeglnoru nogueral, longuera, lagunero
aeglnos eslogan, losange
aeglnr granel, negral
aeglnu lengua, luenga
aeglootí etología, teología
aeglor regalo, golear, alegro, galero
aeglorr arreglo, logrear
aeglorrs lograrse, resolgar
aeglot talego, goleta
aeglpr plegar, pelgar
aeglr legar, glera, regla, argel
aeglrr legrar, reglar
aegmnor germano, engomar, marengo
aegmnot magneto, mangote
aegmot mogate, gameto
aegnnorz engonzar, engoznar
aegnoorr gonorrea, organero
aegnoprr pregonar, parergon
aegnor orenga, regona
aegnorr granero, engorar, engarro
aegnortu guantero, gatunero
aegnoru noguera, guanero
aegnprtu purgante, pregunta, peguntar
aegnr negar, negra
aegnrru negrura, enrugar
aegnrs sangre, nesgar
aegorrs agresor, grosera, grasero
aegorsu rasgueo, soguear
aegort gotera, regato, gotear, ortega, gatero
aegorz regazo, rezago
aegrsu gruesa, suegra, usagre, segura
aegrv grave, verga
aegtu tegua, guate
aehilrr rehilar, herrial
aehinrst inhestar, hernista
aehirr hierra, aherir
aehllsué huélales, huélelas
aehllué huélela, huélale
aehmr harem, herma
aehmru humear, humera
aehmz hazme, hamez
aehnorr harnero, hornear, hornera
aehnorru huronear, huronera
aehrz rahez, rehaz
aeiilorrt literario, litrarieo
aeiilstt estilita, elitista
aeijlr larije, elijar
aeijrt tiraje, tijera
aeijrv viraje, verija
aeijv viaje, vieja
aeillms semilla, mesilla
aeilloprst esportilla, pastillero, espartillo
aeillpr perilla, pillear
aeilm leima, imela
aeilmnor molinera, laminero
aeilmnorstu neutralismo, luteranismo
aeilmopst polemista, petalismo
aeilmors realismo, olismear
aeilmpr empilar, lempira
aeilmr mierla, limera
aeilnnorst enlistonar, insolentar
aeilnnotv levantino, ventolina, valentino
aeilnoortv volatinero, volteriano
aeilnopr plenario, perinola
aeilnors lesionar, salinero, solieran
aeilnortv violentar, intervalo
aeilnps espinal, penisla
aeilnpt pletina, penalti
aeilnr linear, nielar
aeilnrt letrina, entilar, tinelar, trienal
aeilnrz enlizar, lenizar
aeilnt liante, telina
aeiloprst pistolera, epistolar, alpistero
aeiloprt pelotari, pilotear, pilatero
aeilorrttv viltrotera, viltrotear
aeilorst salterio, tirolesa
aeilortv relativo, levirato
aeilpqu aplique, palique, equipal
aeilpt pileta, pleita
aeilqrsu esquirla, esquilar
aeilqtu quilate, tequila
aeilrr rielar, irreal, reilar
aeilrs liarse, serial, lisera
aeilrst estilar, salitre
aeilrt litera, tirela
aeilrv lievar, vilera
aeiltv levita, vitela
aeimnoorst monasterio, estramonio
aeimnoprtt importante, tempranito
aeimnor animero, armenio
aeimnorst sarmiento, menorista
aeimnortz monetizar, entomizar
aeimnost mastieno, amonites
aeimnrstu inmutarse, enmustiar
aeimnrt mentira, mientra
aeimnst maniste, samnite
aeimopr apremio, amperio
aeimoqrstu mosquitera, morisqueta
aeimorst isoterma, aterimos
aeimort emirato, temario
aeimprr premiar, imperar, apremir, primera, primear
aeimprt impetra, primate
aeimrst estimar, timarse
aeimrt ermita, termia
aeimst estima, semita, mesita
aeinn inane, nenia
aeinnrtt intentar, entintar, intranet
aeinoprs persiano, serapino, pisonear
aeinoprt topinera, pinatero, perianto
aeinorrt orientar, anterior, ternario, trianero, tironear
aeinortv vinatero, vinotera
aeinortz tizonear, tizonera
aeinorv naviero, vainero
aeinp naipe, peina
aeinpr peinar, pierna
aeinprt pretina, terpina, pintear
aeinps espina, naipes
aeinr reina, naire, erina
aeinrr reinar, enriar
aeinrrt terrina, retinar
aeinrrv revinar, nerviar, envirar, ivernar
aeinrs resina, sirena
aeinrst asentir, entisar
aeinrstt rentista, intestar
aeinrt antier, nerita
aeinrtt tirante, treinta
aeinrtz entizar, tiznera
aeinrv avenir, enviar
aeinrñ niñera, niñear
aeins siena, sanie
aeint tenia, etnia
aeioorrst asertorio, arterioso
aeiopprt papirote, peripato
aeioprst pisotear, operista
aeioprt aprieto, epirota
aeiopst pasiote, poetisa
aeiorrtv vitorear, varitero
aeiorstv travieso, asertivo
aeippt pepita, pipeta
aeipqru equipar, piquera
aeiprrrs pirrarse, respirar
aeiprrs pirarse, espirar, repisar
aeiprrt tripear, peritar
aeiprs espiar, repisa, espira, priesa, pesiar
aeiprst espitar, perista
aeiqrstu quitarse, esquitar
aeiqrsu requisa, esquiar
aeiqrtu quirate, quietar
aeirrs sierra, seriar
aeirrst tirarse, estriar, estirar, riestra
aeirrt tierra, aterir, iterar
aeirs aires, erais, aries
aeirss asirse, sisear
aeirst tisera, estira
aeirsttu tesitura, estatuir
aeirstv revista, vistear
aeirsv visera, visear
aeirtt titear, tireta, traite
aej aje, jea
aejjno ajenjo, ajonje
aejlmoor malojero, almorejo
aejlmor melojar, jalmero
aejlo jaleo, olaje
aejmor mejora, mojera
aejmorr remojar, mejorar
aejmrsu jumarse, murajes
aejn jane, neja
aejno anejo, ajeno
aejnops esponja, japones
aejnost tejanos, jesnato
aejnot tejano, antoje, antejo
aejnptu pujante, puntaje
aejnrrtu rejuntar, entrujar
aejnrtu enjutar, juntera
aejopr ropaje, parejo, jarope, jopear, pajero
aejor ojear, oreja, ojera, ajero
aejort artejo, tajero
aejqu jaque, queja
aejr reja, raje, jera
aejrt traje, tejar, treja, jetar
aejrv verja, vejar
aejt teja, jeta
aell leal, ella
aellmor mollera, mollear, mallero, meollar
aellmot molleta, malleto
aellnor llanero, rellano
aello olela, alelo
aellopr pollera, pollear
aellor olerla, ollera
aellorrs resollar, serrallo
aellors serallo, olerlas
aellorv llavero, orvalle
aellt letal, talle
aellv valle, llave, lleva
aelm lema, mela
aelmnor enlomar, melonar
aelmnot lamento, metanol, mantelo
aelmnt mental, mantel
aelmntó maletón, telamón, lametón
aelmná alemán, ámenla
aelmo amole, amelo
aelmoosu mausoleo, mauseolo
aelmopr plomear, palmero
aelmor lomear, lomera
aelmorr romeral, moreral
aelmort tolmera, martelo
aelmoruz almuerzo, lameruzo
aelmot moleta, lometa
aelmr lamer, merla, melar
aelmru emular, muelar
aelmu muela, ulema
aelnoort latonero, talonero
aelnop planeo, napelo
aelnort alterno, entolar
aelnorv novelar, veronal
aelnot etanol, tolena, loneta
aelnotv volante, ventola
aelnp panel, penal, plena
aelnrtu neutral, enlutar, tunelar
aelnstú úntales, úntelas
aelnsú úsenla, únales
aelntu luneta, untale
aelntú úntale, úntela
aelopr palero, perola
aelopt paleto, palote, pelota
aeloqru loquear, loquera
aelor alero, roela, olear
aelorrt tolerar, relator
aelors salero, solear, solera, eslora
aelorsst soltarse, estarlos
aelorst resalto, soltera, estarlo, soletar
aelorsv volarse, valores, resalvo, solevar
aelort relato, alerto, latero, talero, lotear
aelortv voltear, velorta
aelost estola, loseta, soleta
aelosv levosa, eslavo
aelot elato, aleto, atole
aeloz zaleo, alezo
aelp pela, peal
aelpp plepa, papel
aelpr perla, lepra, pelar, peral
aelprstu sepultar, palustre
aelprsu repulsa, pulsera, pulsear
aelps pelas, salep
aelpst pastel, plaste
aelqu aquel, laque
aelr real, lera, eral
aelrs resal, serla
aelrst lastre, letras
aelrt letra, telar, retal
aelrv velar, levar, valer
aelssu suelas, usales
aelssú úsales, úselas
aelst tesla, telas
aelstu suelta, salute
aelstá átales, átelas
aelsu suela, usale
aelsv selva, salve
aelsú úsela, úsale
aeltá átela, átale
aelv vale, leva, vela, lave
aemn mena, nema
aemnnoort ornamento, montanero, montonera
aemnor morena, manero, monear
aemnorr morrena, menorar, enromar
aemnorst montarse, enmostar
aemnort montera, materno, remonta, mantero, enmotar, montear
aemnot metano, manteo, amento, montea
aemns manes, mensa
aemoppr empopar, pampero, pompear
aemoprrt trampero, empotrar, termopar, trompear
aemoqtu moqueta, maqueto
aemorr morera, ramero, marero, armero
aemorrr morrear, remorar
aemorrt retomar, matrero, mortera, tormera
aemorrí morería, romería
aemors somera, amores
aemorst maestro, estroma, mostear
aemort motear, matero
aemot mateo, meato
aemprsu espumar, suprema
aemr mear, mera
aemrr remar, merar, ermar
aemrs resma, mesar
aemrst martes, termas
aemrt terma, metra, marte
aemru reuma, muera, maure
aemt mate, meta, tema
aennorrt entornar, entronar
aennotv ventano, noventa
aennptó panteón, antepón
aenopr aponer, panero
aenoprrt pernotar, prenotar
aenoprs persona, ensopar
aenoprt poterna, paterno, pontear
aenopst espanto, posante
aenoqrrtu tronquear, tranquero
aenoqrru ronquera, ronquear
aenorrrt retornar, tronerar, retronar
aenorrs resonar, serrano
aenorrt tornear, tronera, rorante, nortear, tornera
aenorst santero, entraos, rentosa, ensotar
aenortt tontear, tontera
aenortñ entoñar, entraño
aenorv averno, verano
aenott atento, tanteo, tetona
aenpqu quepan, panque
aenpr penar, perna
aenprs prensa, pensar
aenprtu puntear, repunta, puntera
aenqu quena, naque
aenrrt entrar, rentar
aenrrtu ternura, reuntar, enturar
aenrs serna, nares
aenrst rentas, tensar, sentar
aenrt trena, renta, terna
aenrtu tunear, tunera, ruante
aenrtz trenza, trezna
aenru neura, nuera
aens sena, sean
aenst antes, tensa
aent ante, tena
aenttu tenuta, untate
aenv nave, vena
aeoppr papero, repapo
aeopr apero, pareo, arpeo
aeoprr operar, arrope, reparo, peorar
aeoprrr perorar, porrear
aeoprrs reposar, prosear, opresar
aeoprrst portarse, repostar, postrera
aeoprrt portear, trapero, reparto, porreta, potrera, portera, partero, potrear
aeoprry peyorar, repoyar
aeoprs repaso, aperos, sopera, espora, sopear
aeoprss esposar, sopesar, posarse
aeoprst apresto, pastero, esparto, postear
aeoprt aporte, ropeta, topera, topear, poetar, patero
aeopst estopa, pasote, espato, sapote
aeopstu apuesto, opuesta
aeopt poeta, pateo
aeoptz pazote, zapote
aeoqrrstu orquestar, trasquero
aeoqrru arquero, raquero
aeoqrtu taquero, roqueta
aeorr orear, arreo
aeorrrst rastrero, soterrar
aeorrrz zorrear, zorrera
aeorrs arreos, rasero, rosear
aeorrst rastreo, arresto, trasero, retraso, sortear, asertor, serrato
aeorrstt trastero, retostar
aeorrt artero, ratero, torear, torera
aeorrtt retrato, retorta, tortear, tortera
aeorrtz retozar, terrazo
aeors osear, osera
aeorss asesor, sosera, serosa
aeorst aserto, estora, astero, sotera, roseta
aeorstt estrato, trasteo
aeorstu austero, tesauro
aeorstv servato, estovar
aeorsv vosear, evasor
aeort otear, orate
aeortv verato, ervato
aeortz atrezo, retazo
aep pea, epa
aepr pera, rape
aeprr perra, prear
aeprrstu estuprar, estrupar
aeprrsu superar, presura
aeprrt trepar, reptar
aeprrtu reputar, pretura
aeprru purera, purear
aeprs pesar, presa, serpa, pares, persa
aeprst partes, presta
aeprstu puertas, esputar
aeprt parte, trepa, petar, perta, trape, petra
aeprtu puerta, putear
aeps pase, pesa
aeqru raque, quera
aer era, rea
aerr raer, arre, erar
aerrst tersar, restar
aerrstu tersura, esturar
aerrsv versar, servar
aerrt retar, traer
aerrtu uretra, utrera, erutar
aerruz zurear, rezura
aerry yerra, reyar
aers eras, sera
aersst sastre, sestar
aerst estar, resta, setar, aster, tesar
aerstt testar, traste
aerstí estría, aterís
aertt treta, tetar
aerttu tutear, tuerta
aervz veraz, vezar
aery ayer, raye
aes aes, esa, sea
aest seta, esta
aet tea, ate, eta
aett teta, atte, tate
aetv vate, veta
aety yeta, yate
afgior garfio, garifo
afgo gafo, fago
afgor grofa, grafo
afgorr fragor, gofrar, frogar
afij fija, jifa
afilmr filmar, marfil
afiln linfa, final
afilorst fistolar, florista
afin afin, fina
afinorsu fusionar, infosura
afir rifa, fiar
afjo fajo, foja
afllor follar, floral
afloost flatoso, faltoso
aflor farol, flora, foral
aflos falso, solfa
aflot flato, flota, falto
afmo mofa, afmo
afmor forma, mofar, morfa
afnou ufano, fauno
afoosstu fastuoso, faustoso
afors foras, fosar
afot tafo, fato
afr fra, far
afrrtu furtar, frutar, trufar
afrtu trufa, fruta
agiilnor original, lignario
agiinrrst transigir, astringir
agiinrt intriga, atingir
agillot gallito, gatillo
agilmno maligno, milonga
agilmoors lagrimoso, milagroso
agilmoort algoritmo, logaritmo
agilmor milagro, miraglo
agilnou liguano, anguilo
agilo logia, galio
agilor gloria, gorila, girola, loriga
agilort garlito, ortigal
agilr ligar, grial
agilrt trigla, trigal
agimo amigo, gomia
agimr grima, migar
agims migas, sigma
aginorr ignorar, gorrina
aginort granito, ingrato
aginrs signar, singar
agiorrtu gurriato, guitarro
agiort garito, ortiga
agiorv virago, argivo
agipru guripa, guipar
agir gira, irga
agirs sirga, grais, irgas
agirt grita, triga, tigra
agiru guiar, iguar
agirü agüir, güira
agis siga, gais
agjlor joglar, gorjal
agjnoru jugaron, granujo
agjor grajo, gorja
aglno nogal, anglo, longa
aglnoosu anguloso, lagunoso
aglnou alguno, lugano
aglo gola, lago, algo, galo
agloop lagopo, galopo
aglor largo, logar
aglorr lograr, largor
aglpru grupal, pulgar
aglsé glasé, galés
agmno mango, magno
agmo goma, mago, gamo
agmoors orgasmo, gramoso, margoso
agmor magro, gomar, morga, gramo
agmru murga, mugar
agnor grano, rango
agnors granos, sarong
agnos ganso, sango
agnot tonga, tango
agopr pargo, pagro
agor agro, grao
agorr gorra, rogar, groar
agors graso, rasgo, sargo, argos
agort grato, argot, trago, torga
agorz gozar, garzo
agost gasto, gatos
agot gato, gota, toga
agoy gayo, goya
agpru grupa, purga
agruu augur, uruga
ah ah, ha
ahijnor hornija, hinojar
ahijot hatijo, hijato
ahlo halo, hola
ahov vaho, havo
ahoy hoya, hayo
ahs sha, has
aiilmnost latinismo, molinista
aiilmrt limitar, militar
aiilnorsu siluriano, ilusionar
aiilrtt titilar, trilita
aiimnoopt toponimia, monotipia
aiimnortu minutario, munitoria
aiinnqu inquina, quinina
aiinqtu quitina, quianti
aiinrtv vitrina, invitar
aiirrs irisar, sirria
aiirs riais, siria
aijlov jovial, ojival
aijor rioja, raijo
aijpru piruja, piujar
aijqru quijar, jaquir
aijr jira, rija, ijar
ailllop palillo, polilla
aillmnot mantillo, montilla
aillmort martillo, tomillar
aillnov villano, novilla
ailloprt portilla, potrilla, tropilla
aillops pasillo, sapillo
aillrt trilla, tillar
ailmno milano, malino, manilo
ailmnoos mosolina, laminoso
ailmnor inmoral, inmolar, molinar, limonar
ailmop amplio, lipoma
ailmpr implar, primal
ailmr limar, mirla
ailmrt miltra, mitral
ailmrtu ultimar, mutilar
ailms misal, islam
ailmt tamil, tilma
ailno loina, linao
ailnoortu uranolito, rotuliano
ailnop alpino, panoli
ailnor orinal, liorna
ailnorst tonsilar, listonar
ailnoru laurino, lunario
ailnot tinola, latino
ailnotu nautilo, lituano
ailnov alvino, vilano
ailnrstu insultar, lustrina
ailop palio, piola
ailopr opilar, piolar
ailoprst pastoril, postilar
ailopst pistola, postila, lopista
ailortv volitar, vilorta, vitrola
ailorv violar, virola, olivar
ailos asilo, aliso, liosa, salio
ailot ilota, talio
ailotv altivo, vitola, latvio
ailov oliva, viola, voila
ailpr pilar, pirla
ailprt piltra, partil
ailpru urpila, piular
ailr liar, rail, lira
ailrt latir, atril, trial, litar
ailrtu ritual, lutria
ailrv rival, viral
ails lisa, isla, lais
ailst astil, lista
ailñ añil, liña
aimmo momia, mioma
aimmors marismo, morisma
aimnopró pirómano, parónimo
aimnor marino, romani, ominar
aimnost monista, mansito
aimnr minar, manir
aimnrtu inmutar, minutar, murtina
aimort ramito, atomir
aimortv vomitar, motivar
aimpr impar, prima
aimqu quima, maqui
aimr miar, mira, rima
aimrr mirar, rimar, mirra
aimrrt ritmar, mitrar
aimrru murria, rumiar
aimrstu mustiar, musitar
aimrt timar, mitra
aimru rumia, muria
aims sima, misa
aimtz matiz, tamiz
ainnot innato, tanino, tonina
ainoort notario, tonario
ainooss ansioso, sanioso
ainops pisano, sapino
ainor noria, orina
ainorstu saturnio, tisanuro
ainort tirano, tirona
ainoz zaino, niazo
ainp pina, nipa, pian
ainrrt trinar, nitrar
ainrtu rutina, nutria
ainrv invar, vinar
aint tina, anti
aioors airoso, osario
aioppr papiro, propia
aioprsstt trispasto, tripastos
aioprstu positura, prusiato
aioprt patrio, pitora
aiopsv pasivo, povisa
aiopt patio, pitao
aiort atrio, ratio
aioss oasis, sosia
aiost ostia, tasio
aipr pira, piar
aiprr parir, pirar
aiprs prisa, pisar
aiprst tripas, pistar
aiprstu purista, pistura
aiprt tripa, pitar, tapir
aipst pista, tapis
aipt pita, tipa
air ira, ria
airrst ristra, trisar
airrt tirar, triar
airs asir, risa
airt tira, rita
airz izar, riza
aisv visa, vais
aj aj, ja
ajmoor ramojo, marojo
ajmoot matojo, tamojo
ajor ojar, jaro, jora
ajos josa, soja
ajot tajo, jato, jota
al al, la
allmo mallo, molla
allnoor llorona, rollona
allor ollar, rallo, rolla
allorr llorar, rollar
allos solla, salol, llosa
allot tallo, tolla
almo loma, malo, almo
almoop aplomo, palomo
almor moral, molar
almortu moltura, tumoral
almos salmo, maslo, molsa
almoá álamo, ámalo
almrtu multar, murtal
almru mural, mular
almu mula, luma
alnoos lanoso, solano, alonso
alnop plano, nopal
alntó talón, latón
alo loa, ola
alop palo, lapo
aloprstu postular, plaustro
alops lapso, sopla
alor orla, loar, oral, ralo, lora
alorr orlar, rolar
alors solar, losar, rosal
alort trola, rotal, toral
alorv volar, valor
alos losa, laso
aloss losas, salso
alosí solía, oílas
alot alto, lato, lota, talo, atol, tola
aloz lazo, loza, alzo
alrru rural, rular
als sal, las
alsu lusa, sula
amno mano, mona, noma
amnot manto, monta
amnró marón, ramón
amo amo, moa
amoors ramoso, morosa
amoort motora, morato
amop ampo, poma
amops pasmo, posma
amor amor, mora, ramo, maro
amorr morar, morra, marro
amors morsa, marso
amorsu morusa, samuro
amort tomar, tramo
amot mota, tamo, toma
amoz mazo, moza, zoma
amoñ maño, moña
amrsu sumar, musar
amrtu murta, mutar, turma
amsu suma, musa
ano ano, nao
anor aron, rano
anorrt tronar, tornar
anorrz roznar, ronzar
anors sorna, sonar
anorstu tonsura, saturno
anort notar, antro, torna, tonar, tanor, trona
anoru anuro, ruano
anos asno, sano, naso
anossu usanos, susano
anostu asunto, untaos
anot nota, nato
anoz zona, onza
anprtuu puntuar, puntura
anpru punar, pruna
anpró arpón, parón
anrtu untar, tunar, nutra
anru urna, runa, ruan
anrzó arzón, razón
ansí anís, saín, asín
anu aun, una
aoooprsv vaporoso, pavoroso
aoorrt otrora, arroto
aopp papo, popa
aopr ropa, paro, rapo, proa
aoprr porra, prora
aoprrt portar, raptor
aoprs posar, prosa, sopar, aspro, paros
aoprst pastor, postar
aoprt topar, tropa, parto, rapto, optar, trapo, potra, porta, potar
aoprv vapor, parvo, pavor, pravo
aops paso, sapo, sopa, posa
aopst pasto, posta
aopt apto, pato, topa
aopy poya, payo
aopz poza, pazo
aor aro, ora
aorr raro, roar, orar
aorrs sarro, sorra, rosar
aorrt rotar, tarro, traro
aorrttu tortura, tutorar
aorrz rozar, zorra, arroz, orzar
aors osar, raso, rosa
aorsst ostras, trosas
aorst astro, ostra, tarso, sotar
aorstt trasto, tostar, tortas
aort rato, rota, otar, toar
aortt torta, trato
aortu autor, urato, tauro
aortv trova, votar, torva
aortz atroz, trazo, troza, tozar
aory rayo, roya
aorz roza, azor
aorñ raño, roña
aos osa, sao
aost sato, sota
aott atto, tato
aprrsuu usurpar, supurar
apru upar, puar, pura
apt pta, pat
aptu puta, tupa
apz paz, pza
arrtu turra, turar, rutar
arst srta, tras
arstu astur, tusar
arstvé través, trasvé
artu ruta, tura
astu tusa, taus
asz saz, zas
atu uta, tau
av av, va
ay ya, ay
bceenors brocense, esbronce
bceeor rebeco, cebero, berceo
bceeorr cerebro, becerro, cerbero
bcehior bichero, brioche
bceiloos belicoso, obelisco
bceilors birlesco, libresco
bceor cobre, breco
bceorru brucero, ceburro
bceoru cubero, bucero
bcou cubo, buco
bdeiorr berrido, derribo
bdelo bledo, doble
bdeloor dolobre, robledo, doblero
bdiou buido, dubio
beegiill ilegible, eligible
beehorr herbero, hebrero
beeilrt belitre, librete
beeimrst embestir, bimestre
beelloort bellotero, botellero
befo bofe, befo
behoors hebroso, herboso
beiiort tiberio, iterbio
beilloort botillero, tobillero
beilort libreto, liberto
beilru rubiel, buriel
beimort timbreo, embotir
beinoort botinero, bonitero
beior ebrio, ibero, oribe, erbio
beis bies, beis
bel bel, ble
belloor rebollo, bollero
belmo lembo, bemol
belno noble, nobel
beloor bolero, lobero
benost obsten, bentos
benu nube, buen
beoorst estorbo, estrobo
beoorz rebozo, robezo
beoos obeso, sobeo
beooss obseso, seboso
beorr robre, berro
beort brote, trebo
beos sebo, beso
beru urbe, ubre
bgoru burgo, brugo
biils bilis, sibil
bijoos bisojo, jiboso
billor brillo, bollir
bilor libro, birlo
binortu butrino, tribuno
binrtuó tiburón, buitrón, turbión
bioors sobrio, brioso
blnoró borlón, roblón
bloo bolo, lobo
bmoor bromo, morbo, rombo
bmoorsu rumboso, brumoso, umbroso
bmoru rumbo, umbro
bnrtuó butrón, turbón
boor robo, boro
borru rubor, burro, rubro
bortu bruto, turbo
bruí rubí, burí
ccdenooor conocedor, conocedro
ccdhnoou conchudo, conducho
ccdilooor cocodrilo, crocodilo
cceeinor cicerone, cenicero
cceenort contecer, tercenco
cceeorr coercer, recocer
cceeors cocerse, escocer
ccefiinoos oficinesco, infeccioso
cceho coche, checo
ccehoor cochero, recocho
cceinnoort inconcreto, concertino
ccenoort concreto, conector
cceor cerco, cocer
cchio chico, cochi
cchoo choco, cocho
ccimosó cómicos, cósmico
cciortí crítico, cítrico
cddeiosu descuido, sucedido, seducido
cdeeeinrrt interceder, entredecir
cdeeenrru enrudecer, endurecer
cdeeiimnooprt procedimiento, podrecimiento
cdeeiimnortu recudimiento, reducimiento
cdeeimor mediocre, merecido
cdeeoprr proceder, podrecer
cdehior redicho, dichero
cdeiinrrs rescindir, discernir
cdeiinsó decisión, sedición
cdeilnou enlucido, nucleido
cdeinovó devoción, devónico
cdeioors recosido, escordio, coroides
cdeiorst discreto, disector, descrito
cdeiort directo, cedrito, cerdito
cdeirru reducir, recudir
cdeirttu rectitud, certitud
cdelnoor corondel, condoler
cdeoor decoro, recodo
cdeor cerdo, credo, cedro
cdeorstu seductor, crestudo
cdiloor cordilo, colorid
cdiloru lucidor, coludir
cdiloú lúcido, lúdico
cdimoé décimo, médico
cdinoá dánico, cánido
cdiopu picudo, cupido
cdnoró cóndor, cordón
cdoru crudo, curdo
ceeegmnrru enmugrecer, engrumecer
ceeemorrs recomerse, esmorecer
ceeemrr merecer, remecer
ceefoprt perfecto, prefecto
ceehhimnors henchiremos, rehenchimos
ceehhnrsí rehínches, rehenchís
ceehhnrí rehenchí, rehínche
ceehl leche, elche
ceehlpu peluche, puelche
ceehmor mechero, mohecer
ceehopr pechero, repecho
ceehoprr reproche, perchero
ceehot cohete, hocete
ceehqu cheque, queche
ceeillorr cerillero, cillerero
ceeimnooprs menosprecio, rompenecios
ceeinoprt epicentro, pernicote
ceeinorr encierro, orinecer
ceeiopprtv preceptivo, perceptivo
ceeloort colorete, recoleto, coletero
ceelort elector, electro
ceelot electo, tecleo
ceemorr recomer, mercero
ceemors comerse, escomer
ceemot meteco, mocete
ceennot entonce, centeno, nocente
ceenor cenero, onecer
ceenorrtu ocurrente, recuentro
ceenort cornete, treceno
ceenortu cuentero, recuento
ceenot enteco, cenote
ceeoorrst retroceso, corsetero
ceeopprrt preceptor, perceptor
ceeoprrt receptor, torpecer
ceeoprst espectro, respecto
ceeorr recreo, cerero
ceeorrst recortes, torcerse, secretor, estorcer
ceeorrt recorte, tercero, certero, erector, cetrero
ceeors receso, reseco
ceeorst secreto, cestero
ceeort erecto, cerote
ceerr creer, recre, ercer
cefinot infecto, confite, confeti
cefor cofre, force
cegilootó etológico, teológico
cegimoorté geométrico, geotérmico
ceginoré enérgico, genérico
cegor coger, greco
cehilno lechino, chileno
cehiopt chipote, pitoche
cehlo lecho, chelo, loche
cehoors soroche, cohesor
cehot techo, toche
ceiijopru perjuicio, prejuicio
ceiilmo micelio, molicie
ceiinopprssuó superposición, presuposición
ceiiorrt citerior, criterio
ceijoorrt cortijero, retorcijo, cerrojito
ceillop cepillo, pellico
ceillor cerillo, cillero
ceiln lince, nicle
ceilo liceo, cielo
ceiloová oliváceo, violáceo
ceilrru recluir, relucir
ceimnoo encomio, meconio, mioceno
ceimnos niscome, menisco
cein cine, cien
ceinno niceno, encino
ceino necio, cieno
ceinoprsó escorpión, procesión
ceinort cetrino, recinto, cretino, cintero
ceinost insecto, estinco, incesto
ceiooprt picotero, proteico
ceiopr perico, precio
ceioprrst prescrito, rescripto
ceiopt cipote, picote
ceior recio, cerio
ceiorrst escritor, rescrito
ceiort cierto, tercio, cerito
ceiortó erótico, teórico
ceios seico, cesio
cejnoo conejo, oncejo
cejnoos consejo, cojones
celo celo, ocle
celorsu luceros, recluso
celoru lucero, culero
celsu cluse, luces
cennoo encono, onceno
cenoorr roncero, cornero
cenoort corneto, contero
cenor ronce, renco, cerno
cenoru cuerno, cunero
ceoopr copero, pocero
ceoorr correo, rocero
ceoorst costero, scooter, escroto
ceoorv vocero, revoco
ceopru cuerpo, puerco
ceor ocre, cero, roce
ceorrt rector, torcer
ceors creso, coser, sorce
ceorst sector, cortes
ceorstu etrusco, cuestor
ceort corte, recto, terco, cetro, torce
ceortu eructo, teucro
ceost cesto, coste
ceostu cuesto, estuco
ceouz zueco, cuezo
cerrtá cráter, cárter
cet etc, cte
cginootu contiguo, conguito
chino nicho, chino
chior chori, hirco
chloo holco, cholo
choop chopo, pocho
choot tocho, choto
chopu chupo, pucho
ciilo cilio, licio
ciimoorsté isométrico, isotérmico
ciinopsó posición, sinópico
ciinorst inscrito, cristino
ciior cirio, ricio
cilmooors colorismo, colorimos
cilnosuó solución, oclusión
cilooortu locutorio, colutorio
cilotí lícito, lítico
cimnoó nómico, moción
cimorté métrico, térmico
cinopó opción, poción
cinru uncir, nucir
cioot coito, tocio
ciop pico, cipo
cioprtó pórtico, trópico
cioptó tópico, óptico
cior rico, crio, icor
cioru rucio, curio
cirsu cursi, cusir
cit tic, cit
ciu uci, cui
clnoí colín, nícol
clo col, loc
cloor color, cloro, locro
cmoo moco, como
cnoor ronco, crono, corno
cnoortu cornuto, coturno
coop poco, copo
coor orco, coro
coors rosco, corso
coort corto, torco
coos coso, osco
coost tosco, costo
coot coto, toco
corsu surco, curso, rusco
cortu truco, turco
cotu cuto, tuco
ddeeenort detenedor, tendedero
ddeiooprr repodrido, podridero
ddeiopr perdido, pedidor
ddimoor dormido, mordido
de ed, de
deeeoprss desposeer, desespero
deeginor engreido, negroide
deeginorr renegrido, engeridor
deeimnort mordiente, dormiente, mentidero
deeimor remedio, mediero
deeioprrt repetidor, preterido
deeiqstu desquite, disquete
deemnort tremendo, mordente
deenors sendero, enredos
deenorst entredos, nordeste
deenort tendero, tenedor
deeoprt deporte, poderte
deeort rodete, tedero
deeorv veedor, verdeo
dees sede, dese
degiorrsu surgidero, sugeridor
degiorsu seguidor, erguidos
deiiorvv redivivo, vividero
deil edil, dile
deilopru preludio, repulido, pulidero
deimo medio, miedo
deimorsu resumido, sumidero
deinor dinero, dieron
deinost destino, sentido
deioqru querido, doquier
deiorrst estridor, estordir
deiorst diestro, diserto
deiorstv vertidos, vestidor
deiorsv diverso, servido
deiort editor, ditero
deirrstu destruir, esturdir
dejoorr redrojo, rodrejo
dejooru ojerudo, orejudo
del led, del
delmoo modelo, olmedo, moldeo
delno denlo, neldo
delo ledo, delo
delor lerdo, doler, rolde, redol
delos dosel, delos
delosí oídles, díselo
deloí leído, oídle
demo demo, medo
demoors medroso, merdoso
denntó tendón, dentón
denooprsu personudo, suponedor
denoos sondeo, endoso
denos denso, denos, dones
deooprí período, poderío
deoorr roedor, rodero
deopr poder, podre, pedro, drope
deoprtí trípode, díptero
deorr redor, redro
deossu sesudo, desuso
des sed, des
dfilou fluido, filudo
dfiorsu difusor, sufrido
dginou ungido, guindo
dgoo godo, dogo
di id, di
diilru diluir, iludir
diino indio, nidio
dimnoó dominó, dómino
dino nido, indo, dino
dinoru diurno, unidor
dio ido, dio
dioor oidor, dorio, rodio
dioos dioso, sodio
diopsá sápido, podáis
diortu triduo, durito
dios dios, idos, sido
djou judo, dujo
dloo lodo, dolo
dlooos lodoso, doloso
dlooí ídolo, oídlo
dnooos donoso, ondoso
dnoosu nudoso, undoso
dnoosí oídnos, sínodo
doors dorso, sordo
dorsu sudor, druso
doru duro, rudo
eeegnrt gerente, regente, negrete
eeeoprst pesetero, estepero
eeginopr progenie, pergenio
eegirrsu erguirse, reseguir
eeilmnot molinete, moliente
eeimnoprt rompiente, pimentero
eeimnorst entremiso, tremesino
eeimorst eterismo, eretismo
eeinopr perineo, peinero
eeinrsv viernes, venirse
eeintv envite, veinte
eejm jeme, ejem
eejort rojete, tejero
eejot ojete, ejote
eellnor relleno, llenero
eelmor olerme, melero
eelmot omelet, melote
eelnoorv novelero, velonero
eelorst solerte, esterol
eelort olerte, telero
eelorv relevo, velero
eelot leteo, olete, elote
eelprt petrel, peltre
eelr leer, reel
eemno meneo, nemeo
eemnoors mesonero, sermoneo
eemoprt empetro, tempero
eemors esmero, mesero
eemrt meter, temer
eenoorst noroeste, tesonero
eenopprrsu presuponer, superponer
eenorrt terreno, ternero, rentero
eenors sereno, orense
eenorst estreno, noreste
eenorstu estrenuo, norueste
eenort entero, eterno
eenorv venero, envero, nevero
eenrt tener, entre, terne
eeopprsstuu superpuesto, presupuesto
eeoprstu repuesto, puestero
eeoqrsu sequero, quesero, esquero
eeoqrtu retoque, roquete
eeorst estero, setero
eeortt torete, tetero
eept tepe, pete
eers seer, eser, eres
eerss reses, seres
eerst ester, serte
ef fe, ef
efilorsu fusilero, frisuelo
efilort flirteo, fieltro
efilrru refluir, furriel
eforr ferro, orfre
eforrsí sofreír, resfrío
egillotu teguillo, guillote
egilnot lingote, lentigo
egilnt gentil, tingle
eginnou genuino, ingenuo
egino genio, niego
egior riego, regio, ergio
egirsu seguir, irgues
egmo geom, mego
egmor mergo, gomer
egmoru morgue, muergo
egnor negro, rengo
egorsu grueso, seguro, suegro
egoru ruego, rouge
egr erg, reg
eh eh, he
ehilo hielo, helio
eiilnotv lenitivo, vitelino
eiimmprr impremir, emprimir
eiimnprsó impresión, permisión
eiimoorrt meritorio, ermitorio
eiimprrt permitir, premitir, impertir
eiirrsttu uretritis, restituir
eijopt pijote, tipejo
eillmoorr morillero, romerillo
eilloqsu quesillo, sequillo
eilmno melino, lemnio, mileno
eilmnoor remolino, molinero, limonero
eilmot melito, metilo
eilnoopr leporino, pilonero
eilnot tinelo, liento
eilnpr pernil, pinrel
eiloorv velorio, violero, olivero
eiloot etolio, eolito
eilopt pleito, pilote
eilost estilo, islote
eilprt pretil, reptil, triple
eilps pelis, lipes
eilr riel, irle
eilrs irles, sirle
eilrt trile, litre
eimnnos inmenso, insomne
eimnoort timonero, morenito
eimnor merino, minero
eimoopr emporio, proemio
eimoorst erotismo, isotermo
eimoprrs impresor, permisor
eimoprs permiso, impreso, premiso
eimors emisor, somier, remiso, misero, iremos
eimprr primer, premir
eimr emir, irme
einnost intenso, tensino
einoorss sensorio, resinoso
einoprrv porvenir, provenir
einops espino, pienso
einorrt tirreno, terrino
einorsuv universo, souvenir
einorsv nervios, inverso
einort tierno, trineo
einortt retinto, tintero
einortu rutenio, uterino
einotv viento, vinote
einrstó estirón, rentóis
eins neis, sien
eintz zenit, tizne
eiooprrt pitorreo, pretorio
eioprrt tripero, perrito, portier
eioprst pistero, prioste
eioprt perito, prieto, pitreo
eiorsv siervo, servio
eiostv soviet, estivo
eipqsu quepis, psique
eipqu pique, quepi
eiqtu tique, quite
eirt rite, irte
ej je, ej
ejot tejo, jote
el el, le
ello lelo, ello
elloopr repollo, pollero
elloor ollero, olerlo
elmor moler, merlo
elnop polen, pleno, penol, pleon
elnot lento, tonel, entlo
elnoí íleon, líneo
elntó telón, letón
elo leo, ole
eloors loores, solero, oleros
elopr prole, perol
elors resol, soler, relso, serlo, lores
elot lote, tole
elrtu lurte, rutel
els les, sel
emnoot monote, omento
emnos menos, menso
emoor romeo, omero
emoorr romero, morreo
emoort remoto, motero
emor remo, mero, moer
emort temor, metro, termo
emost mesto, moste
emosu museo, mueso
en ne, en
enoopprs posponer, propenso
enoorrt retorno, tornero
enoosv nevoso, venoso
enopprsué superponé, presuponé
enopr poner, perno
enoprsu suponer, superno
enopré reponé, peroné
enorss sensor, sernos
enort norte, tenor, terno, entro, treno
enortu neutro, trueno, ruteno, tunero
enoví níveo, envío
enpprsuó superpón, presupón
eooprrt portero, potrero, tropero
eooprs reposo, sopero
eooprst soporte, petroso, estopor
eooprt potero, proteo
eoopss esposo, poseso
eooqrtu troqueo, toquero
eoorrst terroso, sortero
eoorss seroso, sosero
eoorst tesoro, sorteo, esotro
eoort otero, toreo
eopr pero, peor
eoprst presto, postre
eoprstu estupor, estupro
eoprt torpe, porte
eoprtu puerto, putero, troupe
eopstu puesto, esputo
eopt pote, tope, peto
eor reo, ero
eorrt torre, retor, retro
eorss roses, seros
eorst estro, resto, terso, toser
eorsv verso, servo
eort reto, treo, tero
eos seo, eso
eost seto, teso, sote, tose, esto
ers ser, res
ert ter, rte
erv ver, rev
es se, es
est set, tes
esté esté, éste
et te, et
fgloo golfo, folgo
filsu fusil, fluis
fiot fito, tifo
firu frui, fuir
foor foro, orfo
foot foto, tofo
foru rufo, furo
fu uf, fu
giilnot lignito, tilingo
gilos siglo, logis
gin gin, ing
gior giro, irgo
giort grito, trigo
giorv vigor, virgo
girru urgir, rugir, gruir
gis sig, gis
gloosu lugoso, guloso
gmnoo gnomo, mongo
gmnruó murgón, mugrón
gmoorsu grumoso, mugroso
gmoru grumo, mugor
goors sorgo, groso
hioops hiposo, hisopo
hnoor horno, honor
iilmors lirismo, similor
iilno ilion, linio
iilnoov olivino, livonio
iimno nimio, minio
iimnorsstu suministro, intrusismo
iimos simio, misio
iiort tirio, itrio
illmnoo mollino, monillo
illoopt topillo, pollito
illort trillo, tollir
ilmot motil, timol
ilno lino, noli
ilooqsu loquios, quiloso
iloos lioso, solio
iloprt piltro, potril
ilort toril, litro
ilortu rutilo, tirulo
ilos silo, liso
ilotu tulio, lituo
ils lis, sil
immos mimos, mismo
imntó mitón, timón
imooprst impostor, tropismo
imoos omiso, osmio
imort mirto, ritmo
imot mito, timo
imrsu sumir, musir
in ni, in
innosu nonius, uninos
inooorstt tortosino, tronitoso
inoov novio, ovino
inop pino, pion, poni
inort nitro, trino
inot tino, nito
inov vino, ovni
inru unir, ruin
ins sin, nis
iooppr propio, piropo
ioopprr piporro, proprio
iopt tipo, pito
iors siro, iros, riso
iort tiro, rito, trio
ips pis, psi
irrstu surtir, rustir
irá riá, irá
is is, si
jlou lujo, julo
lloor rollo, lloro
lmnpuó pulmón, plumón
lmoo lomo, olmo
lmooos solomo, moloso
lmosu muslo, mulso
loor loor, olor, loro, orlo
los sol, los
loí lío, oíl
lp lp, pl
mnoo mono, nomo
mnotí motín, tomín
mnou muon, numo
moor moro, romo
moort motor, tormo
moot tomo, moto
mooz mozo, zoom, zomo
moru muro, rumo
noopr prono, porno
noort torno, trono, notro
noot tono, noto
nor ron, nro
nos son, nos
notu unto, tuno
ooorst rotoso, toroso
ooprt potro, tropo
oopt poto, topo
oopz pozo, zopo
oorrst rostro, torsor
oors roso, soro
oorst torso, otros, ostro
oort roto, orto, toro, otro
opr pro, por
opst stop, spot
opt top, tpo
ors ros, sor
orstu tours, surto
orí oír, río, orí
os os, so
ossu usos, suso
ost tos, sto
osuy suyo, yuso
osy soy, yos
rsu sur, rus

Estadística

sys 2021-06-01 03h03

PuzzleFoundry
PuzzleMan